70 lat w branży stomatologicznej

Firma Rodzinna

Czesław Hędzelek, urodził się 30 stycznia 1913 roku w Poznaniu, w rodzinie Władysława i Zofii Hędzelek. Mając szesnaście lat, po ukończeniu Szkoły Wydziałowej, rozpoczął naukę zawodu technika dentystycznego u doktora Hofmana.

Czesław Hędzelek, urodził się 30 stycznia 1913 roku w Poznaniu, w rodzinie Władysława i Zofii Hędzelek. Mając szesnaście lat, po ukończeniu Szkoły Wydziałowej, rozpoczął naukę zawodu technika dentystycznego u doktora Hofmana, u którego rozpoczął swoją pierwszą pracę jako technik dentystyczny.

Gdy dr Hofman, ze względu na swój wiek, musiał zrezygnować z prowadzenia swojej praktyki lekarskiej, ojciec rozpoczął pracę w laboratorium dentystycznym pana Kaczmarka, któremu został polecony przez doktora Hofmana. Praca w tym laboratorium została przerwana powołaniem do służby wojskowej w 1935 roku, po odbyciu której powrócił do pracy w laboratorium i pracował tam jako technik dentystyczny aż do wybuchu wojny w 1939 roku. Podczas okupacji niemieckiej, aż do zakończenia wojny, pracował nadal w tym samym laboratorium. Po wojnie, w 1948 roku, zdobył uprawnienia dentysty – zdał egzamin z pozytywnym wynikiem przed komisją Wydziału Zdrowia i uzyskał stopień uprawnionego technika dentystycznego . Taki tytuł zezwalał na przyjmowanie pacjentów i wykonywanie uzupełnień protetycznych ruchomych. W 1950 roku rozpoczął pracę w pierwszej społecznej „Protezowni”, założonej na przełomie lat 1949-1950, gdzie pracował aż do emerytury jako Uprawniony Technik Dentystyczny. Wykonywano tam tylko protezy ruchome, częściowe i całkowite. Konsultantem wspomnianej „Protezowni” był profesor Sarazin, który bardzo chwalił sobie współpracę z całym zespołem, w tym także z Czesławem. Ojciec zmarł 26 grudnia 2004 roku.

Prof. zw. dr hab. n. med. Wiesław Hędzelek, urodzony w 1948 roku, kontynuując drogę rozpoczętą przez swojego ojca, w 2005 roku założył Centrum Stomatologii Candeo.

Studia stomatologiczne odbył w latach 1966-1971. W tym okresie pracował w Komisji Kultury ZSP, był członkiem Rady Roku oraz uczestniczył w pracach Koła Naukowego STN przy zakładzie Protetyki Stomatologicznej. Będąc studentem V roku odbył miesięczną praktykę w Zagrzebiu w Jugosławii. Za wyniki uzyskane z egzaminów dyplomowych otrzymał Nagrodę Rektorską. Po uzyskaniu dyplomu w 1971 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej IS AM w Poznaniu w ramach Przedasystenckiego Studium Przygotowawczego pod opieką profesora Rudolfa Sarazina. Po pozytywnym zakończeniu rocznego Studium, w roku 1972, uzyskał etat asystenta. Kolejnym nauczycielem Wiesława Hędzelka był profesor Stefan Włoch, jednocześnie kierownik Zakładu Protetyki do 1996 roku.

W 1976 roku został awansowany na stanowisko starszego asystenta, a po obronie pracy doktorskiej w 1979 roku pt.” Ocena przydatności niektórych metod kontroli i sposobów korekty artykulacji protez zębowych” oraz uzyskaniu stopnia doktora nauk medycznych w 1979 roku zaczął pracę na stanowisku adiunkta.

Kolokwium habilitacyjne odbyło się w maju 1995 roku na podstawie przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt. “Badanie zwarcia centrycznego metodą gnatosoniczną”. We wrześniu tego samego roku otrzymał zatwierdzenie przez Centralną Komisję do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, tytułu doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie stomatologii – protetyki stomatologicznej. W 1975 roku uzyskał specjalizację pierwszego stopnia ze stomatologii ogólnej, a w 1979 roku drugi stopień z protetyki stomatologicznej. Wiesław Hędzelek wielokrotnie powoływany był na prestiżowe stanowiska, takie jak kierownik Zakładu Propedeutyki i Rehabilitacji Stomatologicznej IS AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Kierownik Katedry i Kliniki Protetyki Stomatologicznej, Konsultant Wojewódzki ds. protetyki stomatologicznej, Dyrektor Centrum Stomatologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Wiele lat spędził na zagranicznych uniwersytetach i uczelniach, gdzie przebywał na stypendiach, a następnie także wykładał prowadząc ćwiczenia i wykłady dla studentów.

Na jego dorobek naukowy składa się 469 pozycji. Szczegółowe informacje dotyczące prac naukowych i osiągnięć prof. zw. dr hab. n. med. Wiesława Hędzelka.

Najmłodszy Mateusz, urodził się w 1980 roku i wybrał początkowo nieco inną drogę niż jego ojciec i dziadek. Ukończył z wyróżnieniem psychologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, a następnie rozpoczął studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie studiów magisterskich i doktoranckich brał aktywny udział w ruchu studenckim zarówno w Polsce jak i za granicą – efektem tej pracy oraz dużego zaangażowania w temat uzależnień było trzy krotnie przyznane stypendium Ministra Edukacji Narodowej, dwukrotnie nagrody Primus Inter Pares dla najlepszego studenta w Wielkopolsce oraz stypendium Fundacji Nauki Polskiej. W 2010 zrezygnował z prac badawczych nad doktoratem na rzecz pełnego zaangażowania w rozwój CANDEO Clinic Poznań. W ten sposób już trzecie pokolenie rodziny Hędzelek zajmuje się stomatologią.