LIDER CANDEO

Prof. dr hab. Wiesław Hędzelek

Biografia prof. dr hab. Wiesława Hędzelka to nie tylko opis lat nauki, praktyki zawodowej, czy pracy naukowej, ale przede wszystkim świadectwo ogromnych pokładów powołania oraz pasji.

Studia stomatologiczne odbyłem w latach 1966-1971. W tym okresie pracowałem w Komisji Kultury ZSP, byłem członkiem Rady Roku oraz uczestniczyłem (na IV roku) w pracach Koła Naukowego STN przy Zakładzie Protetyki Stomatologicznej.

Będąc studentem V roku odbyłem miesięczną praktykę w Zagrzebiu (Jugosławia). Za wyniki uzyskane z egzaminów dyplomowych otrzymałem Nagrodę Rektorską. Po uzyskaniu dyplomu w roku 1971 rozpocząłem pracę w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej IS AM w Poznaniu w ramach Przedasystenckiego Studium Przygotowawczego pod opieką profesora Rudolfa Sarazina. Po pozytywnym zakończeniu rocznego Studium, w roku 1972, uzyskałem etat asystenta. Kolejnym moim nauczycielem był profesor Stefan Włoch, jednocześnie kierownik Zakładu Protetyki do 1996 roku.

W roku 1976 zostałem przeszeregowany na stanowisko starszego asystenta, a po obronie pracy doktorskiej w 1979 roku pt.” Ocena przydatności niektórych metod kontroli i sposobów korekty artykulacji protez zębowych” oraz uzyskaniu stopnia doktora nauk medycznych w 1979 roku zacząłem pracować na stanowisku adiunkta.

Kolokwium habilitacyjne odbyło się w maju 1995 roku na podstawie przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt. “Badanie zwarcia centrycznego metodą gnatosoniczną”. We wrześniu tego samego roku otrzymałem zatwierdzenie, przez Centralną Komisję do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, tytułu doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie stomatologii – protetyki stomatologicznej.

W 1975 roku uzyskałem specjalizację I-go stopnia ze stomatologii ogólnej, a w 1979 roku II-i stopień z protetyki stomatologicznej.

W wyniku konkursu zostałem powołany przez Rektora Akademii Medycznej w Poznaniu z dniem 1.01.1997r. na stanowisko kierownika Zakładu Propedeutyki i Rehabilitacji Stomatologicznej IS AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. W styczniu 2002 uzyskałem przedłużenie na tym stanowisku na kolejnych pięć lat. Od października 2004 jestem kierownikiem Katedry i Kliniki Protetyki Stomatologicznej.

Blisko 2,5 roku miałem okazję pracować na Uniwersytecie Ile-Ife w Nigerii jako Senior Lecturer w Department of Restorative Dentistry, wykonując podobne obowiązki jak w Zakładzie Protetyki IS AM w Poznaniu tzn. prowadziłem ćwiczenia kliniczne ze studentami IV i V roku oraz wykłady dotyczące protez ruchomych. Praca na tym Uniwersytecie pozwoliła mi zapoznać się z funkcjonowaniem anglojęzycznych wyższych uczelni. Programy nauczania i system pracy był tam podobny jak w Anglii. W 1996 roku przebywałem na miesięcznym stypendium w Abteilung Zahnarztliche Prothetik, Propadeutik und Werkstoffkunde, Zentrum Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde Uniwersytetu Christian-Albrechts w Kilonii.

W czerwcu 2000 roku odbyłem szkolenie w firmie ESPE i W&H, a we wrześniu 2003 w firmie Ivoclar/Vivadent., w 2011 w firmie ADEC w Portland i Sparza w Bogocie.

W czasie prywatnych wizyt w Wielkiej Brytanii (Sheffield 1973r), USA (Buffalo 1977, 1986r oraz Loma Linda 1997r) i Niemczech (Hanover 1979r) miałem okazję zapoznać się z procesem dydaktycznym związanym z kształceniem tamtejszych stomatologów. Interesowałem się również pracami naukowymi prowadzonymi przez te ośrodki. W lutym 2004 roku prowadziłem przez tydzień badania z dr. Peterem Likemanem w Department of Prosthetic Dentistry Guy Hospital w Londynie, nad masami miękkimi służącymi do podścielania protez.

Wojewoda Wielkopolski powołał mnie z dniem 2.02.2005 -2007 na konsultanta wojewódzkiego ds. protetyki stomatologicznej, oraz ponownie w 2010 r.

W wyniku konkursu w lipcu 2008 r. zostałem powołany przez Rektora na stanowisko Dyrektora Centrum Stomatologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu do 31 maja 2011.

Na mój dorobek naukowy składa się 346 pozycji.

Kształcenie młodej kadry

Rozprawy doktorskie:

 • ukończona dr n. med. M. Urbanek-Brychczyńska: Ilościowa ocena uwalniania jonów metali ciężkich ze stopów dentystycznych 2001r.
 • ukończona lek. stom. P. Gajdus: Ocena wybranych metod zbrojenia tworzywa akrylowego stosowanego w leczeniu protetycznym.
 • ukończona lek. stom. B. Muszalski: Ocena niektórych właściwości fizycznych wybranych cementów dentystycznych stosowanych w leczeniu protetycznym
 • ukończona lek. med. lek. stom. R. Zagalak: Ocena właściwosci mechanicznych dwuczęściowych wszczepów stomatologicznych Osteoplant
 • ukończona – studium doktoranckie lek. stom. B. Sikorska – Ocena wybranych możliwosci modyfikacji mechanicznej i chemicznej tytanu medycznego stosowanego w implantologii.
 • ukończona – lek.stom.Szymon Rzątowski, –Analiza wartości siły retencji zewnątrzkoronowych precyzyjnych elementów utrzymujących. Rozprawa doktorska. 2008,
 • ukończona – lek. stom. Piotr Andrysiak, Ocena interakcji promieniowania lasera CO2 z wybranymi matariałami dentystycznymi. 2008,
 • ukończona – lek. stom. Anna Sójka, Ocena przydatności ultradźwiękowej techniki instrumentalnej w diagnostyce dysfunkcji narządu żucia. 2009
 • ukończona – lek. stom. Agnieszka Marcinkowska, Ocena jakościowa materiałów stomatologicznych metodami spektrofotometrii w podczerwieni i przewodności elektrycznej. 2010
 • opiekuję się badaniami związanymi z kolejnymi pracami doktorskimi

Opiekowałem się i opiekuję lekarzami stomatologami w ramach specjalizacji I i II stopnia (w sumie 11 osób), w tym zakończyło specjalizację 8 lekarzy. Prowadziłem wykłady i ćwiczenia w ramach kursów organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, WODKM, Akademię Medyczną – Zakład Protetyki dla lekarzy z I i II stopniem specjalizacji w Poznaniu i Zielonej Górze, Lesznie , Gorzowie. Wykładałem również na kursach w Podyplomowym Studium Techniki Dentystycznej w Poznaniu dla techników dentystycznych z całej Polski. Opiekowałem się i opiekuję lekarzami odbywającymi staż z protetyki w ramach tzw. staży cząstkowych podczas odbywania przez nich specjalizacji I i II stopnia.

Ostatnio ukończone specjalizacje z protetyki stomatologicznej

 • dr n.med. Szymon Rzątowski (2010 rok)
 • lek.stom. Dominik Matkowski (2010 rok)
 • lek.stom. Agnieszka Ratajczak-Zieleniewska (2011 rok)
 • lek. stom. Agnieszka Rybka

Aktualnie w Klinice Protetyki specjalizuje się 11 lekarzy

Klinika Protetyki organizuje w ramach kursów obowiązkowych w programie specjalizacji z protetyki stomatologicznej kursy teoretyczne i praktyczne:

 • Rehabilitacja protetyczna pacjentów po zabiegach chirurgicznych w zakresie twarzoczaszki
 • Protetyka wieku rozwojowego
 • Promocja zdrowia w protetyce stomatologicznej
 • Implantoprotetyka stomatologiczna – podstawy teoretyczne i pokazy procedury zabiegowej
 • Leczenie protetyczne bezzębia
 • Zaburzenia morfologiczno-czynnościowe układu stomatognatycznego
 • Leczenie protetyczne częściowych braków zębowych z zastosowaniem protez nieosiadających ruchomych

Uczestniczą w nich lekarze z naszego regionu jak i innych ośrodków.

Opiekowałem się i opiekuję kołem naukowym STN:

Recenzowałem 21 rozpraw doktorskich:

Recenzowałem dorobek naukowy i prace habilitacyjne. Opiniowałem wnioski do Rad Wydziałów na uzyskanie tytułu profesora nadzwyczajnego.

Praca na rzecz Uczelni

Praca w komisjach egzaminacyjnych związanych z przyjęciem na I-wszy rok studiów.

W roku 2003 pełniłem obowiązki koordynatora sal podczas egzaminu wstępnego na Oddział Stomatologii.

Udział w komisjach w związku z nostryfikacją dyplomu oraz doktorskich i habilitacyjnych a także dotyczących obsady stanowiska kierownika katedr i klinik.

Byłem członkiem Komisji Egzaminacyjnej w czasie egzaminu na I stopień ze stomatologii ogólnej. Powołany zostałem przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Wydział Polityki Społecznej.

Oceniałem uczelniane wnioski o przyznanie funduszy na badania własne.

Ocena prac studenckich STN dla przyznania funduszów w celu wsparcia finansowego badań.

Stworzenie zasobów dydaktycznych w postaci przeźroczy i komputerowej dokumentacji pacjentów oraz archiwizacji na CD badań naukowych prowadzonych w Zakładzie Propedeutyki i Rehabilitacji Stomatologicznej a także Protetyki.

Prowadziłem liczne Projekty badawcze

Inna działalność

Praca w zespole opracowującym pytania do egzaminu (KREL) dla absolwentów Wydziału i Oddziałów Stomatologii z protetyki stomatologicznej. Opracowanie pytań z protetyki do rozpoczęcia specjalizacji podstawowej z dziedziny stomatologii

Minister Zdrowia powołał mnie na Członka Zespołu Ekspertów do zaopiniowania danych o spełnieniu przez jednostkę kryteriów uprawniających do ubiegania się o wpis na listę Ministra Zdrowia do prowadzenia specjalizacji lub stażów kierunkowych w dziedzinie protetyki stomatologicznej . Z tym związana jest praca w składzie zespołu ekspertów ds. akredytacji w dziedzinie protetyki stomatologicznej powołanej przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Konferencja Rektorów Uczelni Medycznych w dniu 13.12.2002r powołała mnie na członka Komisji Akredytacyjnej Uczelni Medycznych na lata 2003-2005, a w dniu 9.01.2006 zostałem ponownie powołany w skład komisji (aktualnie KAAUM) na lata 2006-2008.

Wojewoda Wielkopolski powołał mnie z dniem 2.02.2005 na konsultanta wojewódzkiego d.s. protetyki stomatologicznej. Obecnie również pełnię te obowiązki.

Praca w zespole doradczym do spraw utworzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej “Instytut Stomatologii” – powołany przez Rektora prof. L. Drobnika 26.07.2000r.

Rektor AM w Poznaniu z dniem 24.11.2003 powołał mnie w skład Rady Klinicystów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Klinik Stomatologicznych AM. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Byłem członkiem – Rady Fundacji Akademii Medycznej (dwie kadencje), w roku 2002 Rektor powołał mnie ponownie do 31.08.2004r.

Rektor z dniem 23.10.2002 powołał mnie w skład Senackiej Komisji ds. współpracy z zagranicą, a z dniem 28.12.2005r w skład Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych.

W dwóch kadencjach występuję jako Ekspert Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w dziedzinie – protetyka stomatologiczna.

Jestem członkiem międzynarodowego Zespołu Ekspertów opracowującego specjalizację z protetyki stomatologicznej w Europie.

Towarzystwa naukowe:

Od 1972 roku należę do Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. A od 30.11.2001r. jestem członkiem Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa. W ramach tego Towarzystwa wygłaszałem referaty w wielu miastach Polski ( dokładny spis dotyczący okresu po habilitacji w załączeniu).

Od 1993 roku byłem Przewodniczącym Koła Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego zrzeszającym ponad 100 członków, organizując m.in. zebrania naukowo – szkoleniowo dwa razy w roku, z udziałem wykładowców z Poznania i Profesorów z innych ośrodków akademickich, a także z zagranicy. W 1997 zostałem wybrany powtórnie na to stanowisko. I kadencja od 17.051993r., II kadencja od 27.09.1997r. Aktualnie jestem wiceprzewodniczącym tej organizacji.

W maju 1998 roku podczas XVII Konferencji w Szczecinie zostałem wybrany Prezesem Ogólnopolskiej Sekcji Protetyki Stomatologicznej PTS. W czerwcu 2002r. w czasie Konferencji w Licheniu zostałem wybrany ponownie , na czteroletnią kadencję.

Jestem członkiem Europejskiego Towarzystwa EPA od 1996 roku i byłem już członkiem Zarządu. Aktualnie uczestniczę w pracach The Joint National Committee. Pełnię funkcję Presidenta Electa w związku z organizowaniem w 2005 Konferencji Towarzystwa w Poznaniu.

Jestem członkiem International College of Prosthodontists ICP od 2001r.

Jestem członkiem założycielem Towarzystwa Chorób Narządu Żucia z siedzibą w Lublinie. Pracowałem w komisji rewizyjnej od maja 2001r do 2003 roku.

Od stycznia 2002r. jestem członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologicznego OSIS.

Również od 2002 roku jestem członkiem amerykańskiej Pierre Fauchard Academy (International Honor Dental Organization).

Pracowałem w Komitetach Organizacyjnych i Naukowych wielu zjazdów i sympozjów krajowych oraz zagranicznych Protetycznego (EPA) w Poznaniu w roku 2005.

Praca w czasopismach naukowych:

Od 1997 roku uczestniczę w pracach Komitetu Redakcyjnego i ścisłego Kolegium Redakcyjnego czasopisma Protetyka Stomatologiczna.

A od 1.01.2001 objąłem obowiązki redaktora naczelnego czasopisma Quintessence Polska dla lekarzy stomatologów (czasopismo o zasięgu krajowym a Quintessence o zasięgu światowym).

W roku 2002 zostałem włączony do pracy w Kolegium Redakcyjnym Poznańskiej Stomatologii obecnie Dental Rorum.

W Wydawnictwie Contemporary Who’s Who pełnię funkcję Consulting Editor.

Jestem członkiem komitetu redakcyjnego The International Journal of Prosthodontics.

Organizowałem wiele Konferencji Naukowych krajowych i zagranicznych.

Otrzymałem liczne Nagrody i odznaczenia, oraz wyróżnienia.

Przez całe życie zawodowe prowadziłem leczenie pacjentów na Uczelni jak i w prywatnych gabinetach dentystycznych obecnie w Centrum Stomatologii Candeo.

Prof. zw. dr hab. n. med. Wiesław Hędzelek

Wykaz

Osiągnięć w pracy naukowo – badawczej, organizacyjnej

Rozprawa doktorska :

” Ocena przydatności niektórych metod kontroli i sposobów korekty artykulacji protez zębowych “. 1979r.

Rozprawa habilitacyjna:

“Badanie zwarcia centrycznego metodą gnatosoniczną”. 1995r.

Spis publikacji z uwzględnieniem udziału własnego

A. Prace opublikowane przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego (do 1994 roku włącznie)

1. Oryginalne prace twórcze :

1.1. Bieske R.H., Hędzelek W.

“Wykonanie modeli fantomowych do ćwiczeń dla studentów”.

Prot. Stom. 1973, 23, 3, 225-229.

1.2. Bieske R.H., Hędzelek W.

“Przyrząd do pomiaru grubości powierzchni zgryzowej koron”.

Prot. Stom. 1975, 25, 5, 369-371.

1.3. Bieske R.H., Hędzelek W.

“Profilaktyka przyzębia przy protezach częściowych osiadających”.

Poznańska Stomat. 1975, 213-217.

1.4. Anioł M., Bieske R.H., Hędzelek W., Kaleta E.

“Zastosowanie stereofonendoskopu przy wybiórczym szlifowaniu zębów”.

Prot. Stom. 1977, 27, 1, 73-77.

1.5. Anioł M., Bieske R.H., Hędzelek W., Kaleta E.

“Przydatność metod ustalających kontakty zębów w zwarciu”.

Prot. Stom. 1977, 27, 1, 79-84.

1.6. Bieske R.H., Hędzelek W.

“Materiały stosowane przy rejestracji okluzji i artykulacji zębów”.

Poznańska Stomat. 1979, 209-213.

1.7. Bieske R.H., Hędzelek W.

“Przydatność kalki, wosku i pasty – indykatora przy korekcie powierzchni zwarciowych protez ruchomych”.

Poznańska Stomat. 1979, 215-220.

1.8. Hędzelek W.

“Ocena przydatności niektórych metod kontroli i sposobów korekty artykulacji protez ruchomych”.

Poznańskie Roczniki Medyczne 1979, 132-133.

1.9. Bieske R.H., Hędzelek W.

“Badania gnatosoniczne w diagnostyce okluzji i artykulacji zębów”.

Prot. Stom. 1980, 30, 3, 123-129.

1.10. Bieske R.H., Hędzelek W.

“Zastosowanie past-indykatorów i lakierów przy wykonywaniu protez częściowych i całkowitych”.

Poznańska Stomat. 1981, 209-213.

1.11. Bieske R.H., Hędzelek W.

“Zastosowanie past korekcyjnych przy wykonywaniu oraz osadzaniu protez ruchomych”.

Prot. Stom. 1983, 33, 4, 239-243.

1.12. Bieske R.H., Hędzelek W.

“Usprawnienie wykonywania protez ruchomych przez zastosowanie past korekcyjnych”.

Poznańska Stomat. 1983, 191-194.

1.13. Hędzelek W.

“Ocena i korekta powierzchni dośluzówkowej protez ruchomych przy stosowaniu pasty korekcyjnej”.

Poznańska Stomat. 1984, 191-194.

1.14. Bieske R.H., Hędzelek W., Skibniewski Z.

“Kontrola okluzji i artykulacji za pomocą lakieru powlekającego zgryzowe powierzchnie zębów”.

Prot. Stom. 1985, 35, 3, 101-104.

1.15. Janiak P., Hędzelek W.

“Bezpośrednie podścielanie protez ruchomych z użyciem materiału Revilan, Permanent Hard”.

Poznańska Stomat. 1990, 177-181.

1.16. Hędzelek W.

“Wykrywanie miejsc przeszkadzających w prawidłowym osadzeniu lanych koron i mostów”.

Prot. Stom. 1991, 41, 1, 36-39.

1.17. Rybarczyk K., Hędzelek W., Jaśkowski P.

“System komputerowy do analizy gnatosonicznej”.

Post. fiz. med. 1991, 26, 3-4, 139-142.

1.18. Hędzelek W., Włoch S., Leda H., Jóźwiak K.

“Wpływ amalgamatu srebra na korony srebropalladowe (Spall Wt-52) w przypadku zamknięcia ich perforacji”.

Poznańska Stomat. 1991, 131-137.

1.19. Włoch S., Hędzelek W., Otulakowska J., Jóźwiak K., Pisula W.

“Ocena kliniczna fizykochemicznego połączenia metodą Silicoater metalu z tworzywem w protezach stałych”.

Prot. Stom. 1994, 44, 2, 82-85.

1.20. Hędzelek W.

“Ocena słuchowa dźwięków zwarciowych z taśmy magnetofonowej”.

Prot. Stom. 1994, 44, 4, 181-184.

1.21. Hędzelek W.

“Zmodernizowany zestaw aparatury do badań gnatosonicznych w analizie zwarcia”.

Prot. Stom. 1994, 44, 4, 185-187.

1.22. Hędzelek W.

“Zastosowanie gnatosonii w ocenie okluzji”.

Prot. Stom. 1994, 44, 5, 242-244.

1.23. Hędzelek W.

“Powtarzalność okluzjosonogramów w badaniu gnatosonicznym”.

Prot. Stom. 1994, 44, 6, 307-310.

3. Inne publikacje – prace poglądowe, sprawozdania.

3.1. Chróścielewska M., Koczorowski R., Hędzelek W.

“Postępowanie kliniczne przy wykonywaniu wkładów dokorzeniowych”.

Poznańska Stomat. 1974, 177-184.

3.2. Chróścielewska M., Koczorowski R., Hędzelek W.

“Sposoby podścielania protez ruchomych”.

Poznańska Stomat. 1975, 219-223.

3.3. Bieske R.H., Chróścielewska M., Hędzelek, W., Koczorowski R., Piotrowski P.

“Przyczyny uszkodzeń protez ruchomych i ich zapobieganie”.

Poznańska Stomat. 1975, 225-230.

3.4. Bieske R.H., Chróścielewska M., Hędzelek W., Koczorowski R.

„Naprawy uszkodzonych protez ruchomych”.

Poznańska Stomat. 1975, 231-236.

3.5. Koczorowski R., Hędzelek W., Chróścielewska M.

“Wykonywanie wkładów dokorzeniowych w zębach wielokorzeniowych”.

Poznańska Stomat. 1976, 169-174.

3.6. Hędzelek W., Bieske R.H., Anioł M., Kaleta E.

“Protezy natychmiastowe całkowite w świetle piśmiennictwa”.

Poznańska Stomat. 1977, 173-177.

3.7. Bieske R.H., Hędzelek W., Kaleta E., Anioł M.

“Wykonanie protez natychmiastowych”.

Poznańska Stomat. 1977, 179-184.

3.8. Włoch S., Chróścielewska M., Koczorowski R., Hędzelek W.

“Wpływ nieprawidłowych powierzchni zwarciowych na czynność układu stomatognatycznego”.

Poznańska Stomat. 1979, 203-207.

3.9. Marciniecka-Hędzelek J., Hędzelek W.

“Studia dentystyczne w Stanach Zjednoczonych na przykładzie Szkoły Dentystycznej Uniwersytetu Stanowego w Buffalo”.

Czas. Stom. 1979, 32, 10, 992-997.

3.10. Hędzelek W.

„Ujemne działanie protez częściowych ruchomych osiadających na układ zębowo-szczękowy”.

Poznańska Stomat. 1980, 227-230.

3.11. Marciniecka-Hędzelek J., Hędzelek W.

“Rola tradycyjnie stosowanego w Afryce sposobu oczyszczania zębów”.

Czas. Stom. 1989, 42, 10-12, 545-549.

3.12. Horoszkiewicz K., Hędzelek W.

“Aktualne metody odkażania i wyjaławiania stosowane w lecznictwie stomatologiczno-protetycznym”.

Poznańska Stomat. 1992, 147-150.

3.13. Terka W., Hędzelek W.

“Wyrównanie różnic podatności pola protetycznego przez korektę protez płytowych”.

Poznańska Stomat. 1992, 151-154.

5. Patenty, projekt racjonalizatorski – świadectwo racjonalizatorskie – “Czujnik do pomiaru grubości ” 16/75

6. Streszczenia opublikowane w materiałach zjazdowych.

Przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego:

6.1. Anioł M., Bieske R.H., Hędzelek W., Kaleta E.

“Zastosowanie stereofonendoskopu przy wybiórczym szlifowaniu zębów”.

II Seminarium Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Protetyki PTS Lublin 1976

6.2. Anioł M., Bieske R.H., Hędzelek W., Kaleta E.

“Przydatność metod ustalających kontakty zębów w zwarciu”.

II Seminarium Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Protetyki PTS Lublin

1976

6.3. Hędzelek W., Bieske R.H.:

“Phonographische Registrierung funktioneller Gerausche des Kausystems und ihre graphische Darstellung”.

Fonograficzna rejestracja dźwięków podczas czynności narządu żucia i ich przedstawienie graficzne.

Wspólne Sympozjum Towarzystwa Protetyki Stomatologicznej NRD i Sekcji Protetyki PTS w Reinhardsbrunn (NRD) 23-26.05.1977r.

6.4. Bieske R.H., Hędzelek W.:

“Badania gnatosoniczne w diagnostyce okluzji i artykulacji zębów”

II Spotkanie Towarzystw Stomatologiczne Sekcja Protetyki i Gesellschaft fur Prothetische Stomatologie der DDR Poznań-Kiekrz 1979

6.5. Bieske R.H., Hędzelek W., Skibniewski Z.

“Kontrolle der Okklusion und Artikulation mit Hilfe von die Bissoberflache bedeckendem Lack”.

Kontrola okluzji i artykulacji za pomoc lakieru powlekającego zgryzowe powierzchnie zębów

IV Spotkanie Sekcji Protetyki PTS i Gesellschaft fur Protetische Stomatologie der DDR Gdańsk-Sopot 1984

6.6. Marciniecka-Hędzelek J., Hędzelek W., Hollist I.N.:

“Oczyszczanie zębów za pomocą “chewing stick” a stan zdrowia jamy ustnej młodocianych nigeryjczyków”.

Materiały Zjazdowe Sekcji Stomatologii Przemysłowej, Zachowawczej i Periodontologii. Katowice 1988r., 81.

6.7. Włoch S., Hędzelek W., Leda H., Jóźwiak K.

“Wpływ amalgamatu srebra na korony srebro palladowe (Spall Wt-52) w przypadku zamknięcia ich perforacji”.

Naukowa Konferencja Sekcji Protetyki PTS Ustroń-Zawodzie 1990

6.8. Hędzelek W.

“Modernized equipment for gnathosonic studies of functional analysis of occlusion”.

Zmodernizowany zestaw aparatury do bada_ gnatosonicznych zwarcia zębów.

Materiały Zjazdowe Europejskiego Towarzystwa Protetycznego. Książ 1992r.

6.9.Włoch S., Hędzelek W., Otulakowska J., Jóźwiak K., Pisula W.

„Ocena kliniczna fizykochemicznego połączenia metodą Silicoater metalu z tworzywem w protezach stałych”.

Konferencja Naukowa Sekcji Protetyki PTS Łódź 1993

6.10. Hędzelek W.

Powtarzalność okluzjosonogramów w badaniu gnatosonicznym

Konferencja Naukowa Sekcji Protetyki PTS Kazimierz n.Wisłą 1994

Prace opublikowane po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego

(od 1995r)

1. Oryginalne prace twórcze :

1.1. Hędzelek W., Hornowski T.

“Ocena okluzjosonogramów w różnych stanach narządu żucia”.

Prot. Stom. 1995, XLV, 5, 256-260.

1.2. Hędzelek W., Witkowska E.

“Znaczenie zwarcia zębów w stabilizacji protez całkowitych”.

Poznańska Stomat. 1995-1996, 159-162.

1.3. Hędzelek W., Włoch S.

“Badania gnatosoniczne w ocenie stanu narządu _żucia”.

Stomatologia Współczesna. 1996, 3, 2, 141-145

1.4. Hędzelek W.

“Gnatosoniczna ocena różnych materiałów stosowanych do kontroli

zwarcia zębów”.

Prot. Stom. 1996, XLVI, 6, 342-349.

1.5. Hędzelek W., Włoch S.

“Konieczność wykonywania “reokluzji” protez całkowitych”.

Prot. Stom. 1997, XLVII, 4, 236-238.

1.6. Hędzelek W., Urbanek M., Zawalska K., Żak J.

“Techniki psychoterapeutyczne i farmakologiczne stosowane u pacjentów stomatologicznych”.

Stomatologia Współczesna 1997, 4, 6, 419-423.

1.7. Hędzelek W., Hornowski T.

“Gnathosonic study of occlusion in patients wearing complete dentures”.

Eur. J. Prosthodont. Rest. Dent. 1997, 5,3,119-123. (oficjalne czasopismo Europejskiego Towarzystwa Protetycznego).

1.8. Hędzelek W., Hornowski T.

“The analysis of frequency of occlusal sounds in the diagnosis of patients with periodontal diseases and gnathic dysfunctions”.

The Journal of Oral Rehabilitation 1998, 25, 2, 139-145.

1.9. Hędzelek W., Gajdus P., Leda H.

“Możliwość zastosowania wybranych włókien sztucznych do wzmacniania tworzywa akrylowego”.

Prot. Stom. 1998, XLVIII, 4, 215-220.

1.10. Hędzelek W., Gajdus P., Leda H.

“Wpływ tkaniny szklanej i nylonowej na wybrane właściwości mechaniczne polimetakrylanu metylu”.

Prot. Stom. 1998, XLVIII, 5, 277-280.

1.11. Hędzelek W.

“Możliwości zastosowania instrumentu Alma Gauge”.

Prot. Stom. 1998, XLVIII, 6, 338-340.

1.12. Hędzelek W., Urbanek M., Wasiak W.

“Uwalnianie się jonów metali z wybranych stopów dentystycznych w środowisku sztucznej śliny. Doniesienie wstępne” (praca w całości).

Annales Academiae Medicae Silesiensis Supl. 26, 77-80 Materiały z III Konferencji Biomateriały i Mechanika w Stomatologii Ustroń, 8-11.10.1998r.

1.13. Gajdus P., Hędzelek W.

“Metody zwiększania wytrzymałości tworzywa akrylowego”.

Poznańska Stomatologia. 1998, 25, 167-172.

1.14. Hędzelek W., Muszalski B., Joniak S.

“Badanie siły odrywania struktury metalowej korony, osadzonej na cement tymczasowy”.

Prot. Stom. 1999, XLIX, 1, 37-40.

1.15. Hędzelek W., Urbanek-Brychczyńska M., Wasiak W.

“Badanie Eco-Tribo-Polarograficzne wybranych stopów protetycznych. Cz.. I. Uwalnianie się jonów metali z wybranych stopów dentystycznych w środowisku sztucznej śliny”.

Prot. Stom. 1999, XLVIX, 5, 291-295.

1.16. Hędzelek W., Urbanek-Brychczyńska M., Wasiak W.

“Badanie Eco-Tribo-Polarograficzne wybranych stopów protetycznych. Cz.. II”.

Prot. Stom. 1999, XLVIX, 5, 296-299.

1.17. Muszalski B., Hędzelek W., Gajdus P.

“Skuteczność obturatora w różnych sytuacjach pooperacyjnych w bezzębnej szczęce”.

Poznańska Stomatologia 1999, XXVI, 153-159.

1.18. Hędzelek W., Muszalski B., Joniak S.

“Ocena wytrzymałości na odrywanie różnych rodzajów cementów”.

Prot. Stom. 2000, L, 1, 48-51.

1.19. Hędzelek W., Gajdus P., Joniak S.

“Mechaniczna ocena połączenia mas w wycisku dwuwarstwowym”.

Prot. Stom. 2000, L, 2, 106-109.

1.20. Hędzelek W., Gajdus P., Leda H.

“Wpływ wybranych wysokowytrzymałych włókien sztucznych o modyfikowanej i niemodyfikowanej powierzchni na właściwości mechaniczne polimetakrylanu metylu”.

Prot. Stom. 2000, L, 3, 161-165.

1.21. Urbanek-Brychczyńska M., Hędzelek W.

“Skutki uboczne działania stopów metali stosowanych w leczeniu stomatologicznym”.

Czas. Stomat. 2000, LIII, 5, 311-314.

1.22. Hędzelek W., Gajdus P., Joniak S.

“Siła połączenia addycyjnych mas silikonowych w wycisku dwuwarstwowym”.

Prot. Stom. 2001,LI,3,170-172.

1.23. Hędzelek W., Muszalski B., Plewik J.

“Stosowanie zatrzasków ASC 52 w leczeniu protetycznym”.

Prot. Stom. 2001, LI, 4, 216-218.

1.24. Zagalak R., Hędzelek W., Sokalski J.

“Leczenie protetyczne z zastosowaniem systemu implantologicznego Osteoplant”.

Prot. Stom. 2001, LI, 5, 280-284.

1.25. Hędzelek W., Urbanek-Brychczyńska M., Wasiak W.

“Badanie woltamperometryczne ilości uwalnianych jonów metali ciężkich z wybranych stopów dentystycznych”.

Prot. Stom. 2001, LI, 5, 301-304.

1.26. Hędzelek W., Urbanek-Brychczyńska M., Wieczorek W.

“Obraz w mikroskopie skaningowym (SEM), opracowanych laboratoryjnie powierzchni wybranych stopów dentystycznych”.

Poznańska Stomatologia. 2001, 153-159.

1.27. Hędzelek W., Muszalski B., Gajdus P., Sikorska B.

“Ocena prawidłowości wykonania płyty podniebiennej w akrylowych protezach częściowych i całkowitych”.

Poznańska Stomatologia. 2001, 162-166.

1.28. Hędzelek W., Muszalski B., Joniak S.

Ocena zmian objętościowych występujących podczas wiązania wybranych rodzajów cementów.

Prot. Stom. 2002, LII, 5, 291-294.

1.29. Hędzelek W., Szumiński K., Świdziński T.

Ocena potencjałów elektrogalwanicznych wybranych stopów dentystycznych.

Prot. Stom. 2002, LII, 5, 300-303.

1.30. Gajdus P., Hędzelek W., Joniak S.

Ocena wytrzymałości mechanicznych lanych chromowo-kobaltowych płyt podniebiennych i akrylowych zbrojonych siatka stalową.

Prot. Stom. 2002.LII.,6,362-367.

1.31. Hędzelek W., Zagalak R., Biskupski P., Mróz B.

“Wpływ warunków montażu oraz tolerancji dopasowania komponentów implantologicznych na trwałość konstrukcji protetycznej”. Implantoprotetyka. 2002,Tom III, 3(8),lipiec-wrzesień,15-19.

1.32. Hędzelek W., Sikorska B., Domka L., Wieczorek W.

“Ocena powierzchni tytanu po opracowaniu metodą mechaniczną i chemiczną”. Implantoprotetyka

2002,TomIII,4(9),październik-grudzień,3-6.

1.33. Urbanek-Brychczyńska M., Hędzelek W., Wasiak W.

Amalgamat i stopy protetyczne, wzajemne relacje w środowisku sztucznej śliny. Prot. Stom. 2003, LIII,2,106-110.

1.34. Gajdus P., Hędzelek W., Joniak S.:

Porównanie wytrzymałosci mechanicznej akrylowych płyt podniebiennych zbrojonych włóknem szklanym. Prot. Stom. 2003, LIII,3,166-172.

1.35. Gajdus P., Hędzelek W., Joniak S.:

Próby wykorzystania włókien aramidowych Kevlar w zbrojeniu polimerów akrylowych – część I. Prot. Stom. 2003,LIII,4,235-241.

1.36. Klimberg A., Hędzelek W., Marcinkowski J.T.:

Choroby zawodowe wśród lekarzy stomatologów na tle innych zawodów medycznych w woj. poznańskim. Czas. Stomat. 2003.LVI,4,279-285.

1.38. Gajdus P., Hędzelek W., Joniak S.:

Próby wykorzystania włókien aramidowych Kevlar w zbrojeniu polimerów akrylowych – część II Prot. Stom. 2003, LIII,5,302-306.

1.39. Hędzelek W., Muszalski B., Joniak S.:

Odporność na odrywanie i obciążenie udarowe cementu szklano-jonomerowego i cementu szklano-jonomerowego wzmacnianego. Prot. Stom. 2003,LIII,6,363-366.

1.40.Hędzelek W., Zagalak R., Łodygowski T., Wierszycki T.:

Badania biomechaniczne elementów protetycznych implantów z zastosowaniem metody elementów skończonych. Prot. Stom. 2004.LIV,1,23-29.

1.41. Kruszyńska-Rosada M., Hędzelek W., Borysewicz-Lewicka M.:

Protetyczne potrzeby lecznicze mieszkańców Wielkopolski – badanie epidemiologiczne osób w wieku 35-44 lat. Prot. Stom. 2004, LIV, 2, 128-132.

1.42. Hędzelek W., Gajdus P.:

Wskazania do zastosowania metalowej płyty w protezie całkowitej górnej. Quintessence dla lekarzy stomatologów 2004, 3, XII, 179-182.

1.43. Hędzelek W., Muszalski B.:

Uwagi dotyczące wybranych właściwości oraz możliwości stosowania różnych cementów dentystycznych w leczeniu protetycznym. Quintessence dla lekarzy stomatologów 2004, 5, XII, 316-320.

1.44. Hędzelek W., Szumiński K.:

Odontologic 2000 – urządzenie do pomiaru zjawisk elektrycznych elektrycznych jamie ustnej. Czas. Stomat. 2004, LVII, 10, 680-683.

1.45. Hędzelek W., Sikorska B., Domka L., Wieczorek W.:

Microscopic analysis and roentgen microanalysis of differently prepared and rinsed medical Titanium surfaces. Polish Journal of Enviromental Studies 2004,13,IV,63-67.

1.46. Sikorska B., Pawełczyk K., Hędzelek W.:

Badanie modyfikowanej powierzchni tytanu metodą spektroskopii elektronów Augera. Prot. Stom. 2005, LV, 1, 62-67.

1.47. Zagalak R., Hędzelek W., Łodygowski T., Wierszycki M.:

Wpływ zaniku i gęstości kości na ryzyko złamań implantów – badanie metodą elementów skończonych. Implantoprotetyka Styczeń – Marzec, VI, 1, 3-7. 2005

1.48. Hędzelek W., Sikorska B., Domka L.:

Evaluation of selected mechanical and chemical methods of modifications of titanium. Physicochemical Problems of Mineral Processing 39 (2005), ISSN 0137-1282, Editor Z. Sadowski Wrocław 2005, 149-154.

1.49. Hędzelek W., Sikorska B., Domka L., Kozak A., Szafarczyk R.:

The effect of modification of titanium surface by HCL/H2SO4. Chemistry for Agriculture Volume 6, 914-918. Development in production and use of new agrochemicals, ISBN 80-239-5360-5 Edited by H. Górecki, Z. Dobrzański, P. Kafarski

1.50. Hędzelek W., Sikorska B., Domka L., Iskra M.: Estimation of Calcium and Phosphorus Adsorption on Different Modified Surfaces of Titanium. Polish Journal of Enviromental Studies V. 14, Supplement V (2005), 25-28.

1.51. Domka L., Malicka A., Gajdus P., Hędzelek W.: Modification of the Surface of Aramid Fibres as Reinforcement of Acrylic Resins. Polish Journal of Enviromental Studies V. 14, Supplement V (2005), 33-36.

1.52. Hędzelek W., Domka L., Szumiński K.: Badania mikrostruktury i aktywności elektrochemicznej wybranych stopów dentystycznych. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu (Polish Review of Health Sciences) 2005, 5, 45-47.

1.53. Hędzelek W., Grajewski S., Zagalak R., Plewik J.: Możliwość zastosowania zmodyfikowanych elementów systemu Osteoplant w leczeniu implantologicznym.Quintessence dla lekarzy stomatologów 2006, XIV, 2, 122-128.

1.54. Hędzelek W., Rzątowski S.: Wykorzystanie precyzyjnych elementów prefabrykowanych dla uzyskania optymalnego prowadzenia protezy ruchomej. Prot. Stom. 2006. LVI, 186-190.

1.55. Hędzelek W., Gajdus P.: Comparison of Mechanical Strength of Palatal Denture Bases Made from Various Plastik Materiale. Int. J. Prosthodont. 2006, 19, 2, 193-194.

1.56. Domka L., Malicka A., Gajdus P., Hędzelek W.: Modyfikacja włókien aramidowych jako napełniacza w tworzywach akrylowych. Czasopismo techniczne – Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej z. 6-M/2006 (rok 103) ISSN 0011-4561. 149-154.

1.57. Otulakowska-Skrzyńska J., Hędzelek W.: Biokorozja wszczepów tytanowych w środowisku jamy ustnej. Nowoczesny Technik Dentystyczny. Wydanie specjalne. Katowice 2006, 183-185.

1.58. Dorocka-Bobkowska B., Szumała-Kąkol A., Hędzelek W.: Charakterystyka wybranych grzybów drożdżopodobnych w stomatopatiach protetycznych u chorych na cukrzycę typu 2. Mikologia Lekarska 2007, 14 (1), 41-45.

1.59. Hędzelek W., Wachowiak R., Marcinkowska A.: Spektrofotometria w podczerwieni jako metoda pomocnicza w identyfikacji materiałów stomatologicznych. Protet. Stomatol. 2007, LVII, 2, 133-137.

1.60. Hędzelek W., Gajdus P.: Mechanical strength o fan acrylic resin palatal denture base reinforced with mes hor kundle of glass fibres. Int. J. Prosthodont. 2007, 20, 3, 311-312.

1.61. Hędzelek W., Błaszczak Z., Andrysiak P., Kaczmarek M.: Ocena powierzchni wybranych materiałów protetycznych po aplikacji promieniowania lasera CO2 w różnych warunkach gęstości mocy. Protet. Stoma. 2007, LVII, 3, 192-198.

1.62. Andrysiak P., Hędzelek W., Błaszczak Z., Woźniak Z.: Możliwość uszkodzenia materiałów złożonych oraz pokrewnych podczas plastyki tkanek miękkich wykonywanej za pomocą promieniowania lasera CO2. Protet. Stomatol. 2007, LVII, 5, 363-370.

1.63. Grajewski S., Hędzelek W., Szubert P., Zagalak R.: Postępowanie naprawcze w przypadku zmęczeniowego pęknięcia śruby centralnej systemu Osteoplant. Qiuntessence dla lekarzy stomatologów. 2007, XV, 6, 379-382.

1.64. Sójka A., Hędzelek W.: Zastosowanie aparatu Arcus digma w diagnostyce i leczeniu bólowej postaci dysfunkcji narządu żucia – opis przypadków. Protet. Stomatol.2007, LVII, 6, 419-424.

1.65. Marcinkowska A., Hędzelek W., Kubisz L., Gauza M.: Wykorzystanie temperaturowej zależności przewodnictwa elektrycznego materiałów stomatologicznych do ich identyfikacji. Protet. Stomatol., 2008,LVIII, 3, 171-177.

1.66. Sójka A., Hędzelek W.: Ocena występowania objawów dysfunkcji narządu żucia w grupie studentów w wieku 20-25 lat. Protet. Stomatol. 2008, LVIII, 4, 259-266.

1.67. Hędzelek W., Wachowiak R., Marcinkowska A., Domka L.: Infrared spectroscopic identification of Chosen dental materials and natural teeth. Acta Physica Polonica A. Polish Academy of Sciences Instytute of Physics. Vol.114, No.2, Warsaw ATPLB6 114, 471-484, 2008.

1.68. Łodygowski T., Wierszycki M., Szajek K., Hędzelek W., Zagalak R.: Tooth – implant life cycle design. CMM – 2009 – Komputer Metod In Medicinics. 18-21 May 2009, Zielona Góra, Poland.

1.69. Otulakowska-Skrzyńska J., Hędzelek W., Łukaszewska M., Włoch S.: Ocena kliniczna łączenia kompozytowego olicowania ze strukturą metalową protez stałych metodą Silicoater: 15 letnie obserwacje. Protet. Stomatol., 2009,LIX, 1, 50-55

1.70. Malicka – Soczka A., Domka L., Gajdus P., Hędzelek W.: Mechanical charakterisation of modified aramid fibres used in dentistry. Acta Physica Polonica A V.115 (2009), 2, 599-601.

1.71. Sójka A., Hędzelek W.: Ocena wpływu szyn okluzyjnych na ruchy w stawach skroniowo-żuchwowych przy pomocy aparatu Arcus digma. Protet. Stomatol. 2009, LIX, 2, 86-94.

1.72. Kruszyńska-Rosada M., Otulakowska-Skrzyńska J., Gerreth K., Zawadka A., Liweń B., Gromadzińska-Zapłata, Lempe B., Adamowicz-Wieszczeczyńska A., Hędzelek W., Borysewicz-Lewicka M.: Protetyczne potrzeby lecznicze dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych w Wielkopolsce. Protet. Stomatol. 2009, 2, LIX, 2, 104-109

1.73. Łukaszewska M., Gajdus P., Hędzelek W., Zagalak R.: Rozwój powierzchni wszczepów tytanowych. Przegląd piśmiennictwa. Implantoprotetyka 2009, X, 3, 24-29.

2. Podręczniki, skrypty, wydawnictwa – materiały konferencyjne.

2.1. Rozdział w skrypcie ” Higiena ” (red. J.T. Marcinkowski) AM Poznań 1995, 257-260.

2.2. Rozdział w podręczniku “Podstawy Higieny” pod redakcją J. T. Marcinkowskiego. Volumed Wrocław 1997, 266-274.

2.3. W. Hędzelek: Badanie zwarcia centrycznego metodą gnatosoniczną. Poznań 1995. – praca habilitacyjna

2.4. Wydawnictwo Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Protetyki Poznań Kiekrz 1996r.

2.5. Wydawnictwo Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Protetyki Poznań Kiekrz 2000r.

2.6. Wydawnictwo Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Protetyki Licheń 2002r.

2.7. Wydawnictwo Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Protetyki PTS Łagów 2004

2.8 Opracowanie Suplementu Czasopisma Protetyka Stomatologiczna związanego z organizacją Konferencji Europejskiego Towarzystwa Protetycznego w Poznaniu we wrześniu 2005r.

2.9. Rozdział . Hędzelek W., Sikorska B., Domka L., Kozak A., Szafarczyk R.:

The effect of modification of titanium surface by HCL/H2SO4. Chemistry for Agriculture Volume 6, 914-918. Development in production and use of new agrochemicals,2005. ISBN 80-239-5360-5 Edited by H. Górecki, Z. Dobrzański, P. Kafarski

3. Prace poglądowe, kazuistyczne oraz sprawozdania

3.1. Marciniecka-Hędzelek J., Hędzelek W.

“Sprawozdanie z 83 Kongresu FDI w Hong Kongu”.

Poznańska Stomat. 1995-1996, 217-220.

3.2. Hędzelek W., Szwarczyński A.

“Współpraca z Uniwersytetem Christiana-Albrechta”.

AM na bieżąco nr 11 (49), 29.11.1996.

3.3. Hędzelek W.

“Sprawozdanie z 20 corocznej Konferencji Europejskiego Towarzystwa Protetycznego w Tubingen, Niemcy”.

Poznańska Stomat. 1997, XXIV, 145-146.

3.4. Hędzelek W., Szwarczyński A.

“Sprawozdanie z wyjazdu naukowo-szkoleniowego do Zentrum Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde Uniwersytetu Christian-Albrechts w Kilonii”.

Poznańska Stomat. 1997, XXIV, 147-149.

3.5. Hędzelek W., Marciniecka-Hędzelek J., Urbanek M.

“Sprawozdanie z udziału w 21 Konferencji Europejskiego Towarzystwa Protetycznego i Duńskiego Towarzystwa Stomatologicznego w Kopenhadze”.

Poznańska Stomat. 1998, XXV, 185-186.

3.6. Hędzelek W., Marciniecka-Hędzelek J.

“Szkoła Dentystyczna w Loma Linda (Kalifornia)”.

Poznańska Stomat. 1998, XXV, 187-188.

3.7. Hędzelek W., Muszalski B.

“Alternatywny sposób umocowania protezy typu Overdenture”.

Magazyn Stomatologiczny 1999, 2, 41-42. (kazuistyczna).

3.8. Gajdus P., Hędzelek W., Piotrowski P., Muszalski B.

“Wybrane przypadki leczenia protetycznego pacjentów po resekcji trzonu żuchwy”.

Poznańska Stomatologia 1999, XXVI, 161-166. – (kazuistyczna)

3.9. Hędzelek W., Urbanek-Brychczyńska M.

“Uniwersytet przyjazny stomatologom – Szkoła dentystyczna w Kilonii”.

Wielkopolska Izba Lekarska Biuletyn Informacyjny nr. 62, wrzesień 1999, 9.

3.10. Hędzelek W.

“Sprawozdanie z udziału w 22 Konferencji Europejskiego Towarzystwa Protetycznego (EPA) i Fińskiego Towarzystwa Protetycznego w Turku”.

Poznańska Stomatologia 1999, XXVI, 205-206.

3.11. Urbanek-Brychczyńska M., Hędzelek W.

“Sprawozdanie z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Protetyki PTS Kiekrz 2000”.

Prot.Stom. 2000, L, 5, 296-297.

3.12. Urbanek-Brychczyńska M., Hędzelek W.

“Sprawozdanie z Konferencji Sekcji Protetyki PTS Kiekrz 2000”.

Wielkopolska Izba Lekarska Biuletyn Informacyjny nr. 72/73, sierpień-wrzesień 2000.

3.13. Hędzelek W.

“35 lat Protetyki Stomatologicznej”.

Prot. Stom. 2001, LI, 1, 4.

3.14. Gajdus P., Hędzelek W., Muszalski B.

“Rehabilitacja protetyczna pacjentów po zabiegach w obrębie podniebienia miękkiego – opis przypadków”.

Poznańska Stomatologia. 2001, 175-179. (kazuistyczna).

3.15. Urbanek-Brychczyńska M., Hędzelek W.

“Lęk a relacje interpersonalne w procesie leczenia stomatologicznego”.

Czas. Stomat. 2001, LIV, 8, 542-547.

3.16. Urbanek-Brychczyńska M., Hędzelek W.

Sprawozdanie z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Protetyki PTS, Licheń 2002r.

Prot. Stom. 2002, LII, 6, 368-369.

3.17. Hędzelek W., Sokalski J., Gajdus P., Muszalski B.

Powikłanie leczenia implantoprotetycznego – opis przypadku. Kazuistyczna. Poznańska Stomatologia 2002, 85-89.

3.18. Hędzelek W., Sikorska B.

Możliwości wykorzystania tytanu w rehabilitacji protetycznej. Poglądowa. Poznańska Stomatologia 2002, 91-96.

3.19. Hędzelek W., Urbanek-Brychczyńska M.

Stomatolodzy w Licheniu

AM na bieżąco nr 9-10 (33-34), wrzesień-październik 2002.

3.20. Hędzelek W., Sikorska B.:

Sprawozdanie z XXII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Protetyki PTS – Łagów 28-29.V.2004. Prot. Stom. 2005, LV, 1, 68-69.

3.21. Hędzelek W., Marcinkowska A.:

28 Konferencja Europejskiego Towarzystwa Protetycznego EPA 2004, Kusadasi/Szmir,Turcja, 16-18 września 2004 roku. Prot. Stom. 2005, LV,2,144-145.

3.22. Hędzelek W., Andrysiak P.:

Użyteczność lasera CO2 w przygotowaniu pola protetycznego. Dental Forum 2005, 1, XXXII, 81-85.

3.23. Bobkowska –Dorocka B., Marcinkowska A., Hędzelek W.: Sprawozdanie z 29 Konferencji Europejskiego Towarzystwa Protetycznego EPA 2005 i 23 Konferencji Sekcji Protetyki PTS Poznań/Polska 1-3 września 2005r. Dental Forum 2005, 2, XXXIII, 114-115.

3.24. Hędzelek W.: 40-lecie Protetyki Stomatologicznej. Prot. Stom. 2005, LV, 6,415.

3.25. Owall B., Welfare R., Garefis P., Hędzelek W., Hobkirk J., Isidor F., Jerolimov V., Jokstad A., Kalk W., Kronstrom M., Kuij P., Mericske-Stern R., Nart I., Nairhi T., Nilner K., Pol穹楯⁳

yzois G., Setz J., User A., Zonnenberg A.: Specialisation and Specialist Education In Prosthetic Dentistry in Europe. The European Journal of Prosthodontics and Restorative Dentsitry 2006, September, 14, 3, 105-110.

3.26. Ratajczak-Zieleniewska A., Matkowski D., H

owski D., Hędzelek W.: Czynniki wpływające na adaptację pacjenta do protez osiadających. Dent. Med. Prob.. 2007, 44, 2, 259-265.

3.27. Matkowski D., Gajdus P., Hędzelek W.: Rehabilitacja protetyczna pacjenta po radioterapii okolicy twarzoczaszki- opis przypadku. Dental Forum 2/2007, XXXV, 75-79.

4.5. Rozdział do podręcznika:

Appraisal of selected mechanical and chemical methods of modifications of titanium.

Hędzelek W.1, Sikorska B.1, Domka L.2

6. Streszczenia opublikowane w materiałach zjazdowych – po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego:

6.1. Hędzelek W., Hornowski T.

“Ocena okluzjosonogramów w różnych stanach narządu żucia”.

Materiały Zjazdowe: VIII Kongres Stomatologów Polskich Warszawa 1995r.

6.2. Hędzelek W.

Modernized equipment for gnathosonic studies of functional analysis of occlusion.

83 Światowy Kongres Stomatologiczny FDI 23-27 październik 1995 Hong Kong.

6.3. Hędzelek W.

“Gnathosonic study of occlusion of patients wearing complete dentures”.

20th Annual Conference European Prosthodontic Association (EPA) together with the 45th Annual Meeting of the German Prosthodontic Association (DGZPW) Tubingen, Germany

19 – 21 September 1996.

6.4. Szwarczyński A., Wronka J., Hędzelek W., Lewandowski L.,

Hertmanowska H.

“Analysis of craniofacial and occlusion anomalies in patient with Crouzon syndrome”.

3 Germany Neurogenetic Workshop. 10-12.10.1996 University of Ulm.

Abstract 41 w Medizinische Genetik 8 Jahrganag Oktober 1996, 3.

6.5. Hędzelek W.

“Konieczność wykonywania “reokluzji” protez całkowitych”.

Sesja naukowa z okazji 45 lat szczecińskiego oddziału PTS i III Międzynarodowych Targów Stomatologicznych Dental Service 4.05.1996

6.6. Hędzelek W.

“Gnatosoniczna ocena niektórych materiałów stosowanych do kontroli zwarcia zębów”.

XV Konferencja Naukowa Sekcji Protetyki PTS Poznań-Kiekrz 23-25 maj 1996.

6.7. Hędzelek W., Lewandowski L.

“Badania gnatosoniczne w diagnostyce progenii”.

17 Kongres Sekcji Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej oraz II Konferencja Naukowa Sekcji Implantologicznej PTS Poznań 23-25 maj 1996

6.8. Wronka J., Szwarczyński A., Hędzelek W., Lewandowski L., Hertmanowska H.

“Analiza nieprawidłowości czaszkowo-twarzowo-zgryzowych u pacjenta z zespołem Crouzon”.

XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego 26-29 wrzesień 1996 Katowice. Streszczenie w Neurologia i Neurochirurgia Polska Suplement 3/1996, 327.

6.9. Hędzelek W., Zawalska K., Żak J., Urbanek M.

Metody eliminacji lęku w gabinecie stomatologicznym.

Międzynarodowa Konferencja Stomatologii Zachowawczej PTS Poznań 9-10.06.1997r.

6.10. Hędzelek W., Leda H., Gajdus P.

“Możliwości zastosowania wybranych włókien sztucznych do wzmocnienia protez”.

Międzynarodowa Konferencja Stomatologii Zachowawczej PTS Poznań 9-10.06.1997r.

6.11. Hędzelek W., Szponar E.

“Discoloration of gingiva as a result of dental treatment”.

Materiały z 21st Annual Conference European Prosthodontic Association in collaboration with Danish Dental Association. Copenhagen August 27th – 29th 1997.

6.12. Hędzelek W., Włoch S.

“Konieczność wykonywania ” reokluzji” protez całkowitych”.

XVI Konferencja Naukowa Sekcji Protetyki Warszawa 24-26.04.1997.

6.13. Hędzelek W., Szponar E.

“Stomatopatie protetyczne u osób z protezami szkieletowymi – badania kliniczne, mykologiczne (doniesienie wstępne)”.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Stomatologii środowiskowej PTS Legnica, 20-21 czerwca 1997.

6.14. Hędzelek W., Szponar E., Bobowicz Z.

“Risk of employment of various alloys in prosthetic treatment”.

22nd Annual Conference European Prosthodontic Association in collaboration with Prosthodontic Division of Finnish Dental Society. Turku August 27th – 29th 1998.

6.15. Hędzelek W., Gajdus P., Leda H.

“An effect of high resistance synthetic fibers on mechanical properties of acrylic resin”.

22nd Annual Conference European Prosthodontic Association in collaboration with Prosthodontic Division of Finnish Dental Society. Turku August 27th – 29th 1998.

6.16. Hędzelek W.

“Występowanie przebarwienia dziąsła w niektórych przypadkach leczenia stomatologicznego”.

XVII Konferencja Sekcji Protetyki PTS Szczecin 14-15.05. 1998r.

6.17. Hędzelek W., Segal A.

“Alma Gauge System”.

XVII Konferencja Sekcji Protetyki PTS Szczecin 14-15.05. 1998r.

6.18. Hędzelek W., Muszalski B.

“Alternatywny sposób umocowania protezy typu “overdenture”.

XVII Konferencja Sekcji Protetyki PTS Szczecin 14-15.05. 1998r.

6.19. Hędzelek W., Gajdus P., Leda H.

“Wpływ tkaniny szklanej i nylonowej na właściwości mechaniczne utworzonych kompozytów na bazie polimetakrylanu metylu”.

XVII Konferencja Sekcji Protetyki PTS Szczecin 14-15.05. 1998r.

6.20. Hędzelek W., Muszalski B., Joniak S.

“Ocena wybranych cementów tymczasowych zastosowanych w leczeniu implantoprotetycznym leczeniu (badania in vitro)”.

III Kongres Implantologiczny Zakopane 21-22. 09.1998r. Streszczenie w Magazynie Stomatologicznym – Suplement wrzesień 1998r.

6.21. Hędzelek W., Urbanek M., Wasiak W.

“Uwalnianie się jonów metali z wybranych stopów dentystycznych w środowisku sztucznej śliny. Doniesienie wstępne”.

Annales Academiae Medicae Silesiensis Supl. 26, 77-80 Materiały z III Konferencji Biomateriały i Mechanika w Stomatologii Ustroń, 8-11.10.1998r.

6.22. Hędzelek W.

“Możliwości niekorzystnego oddziaływania niektórych materiałów używanych w leczeniu protetycznym”.

Konferencja Forum Med. pt. Nowe możliwości diagnostyki i leczenia chorób jamy ustnej. Poznań 7.10.1998r.

6.23. Hędzelek W., Piotrowski P., Gajdus P., Muszalski B.

“Niektóre aspekty rehabilitacji protetycznej pacjentów pooperacyjnych”.

IX Konferencja Fundacji AM pt. Aktualności w stomatologii. Poznań 7.11.1998r.

6.24. Hędzelek W.

“The cases of occurence of oral mucosa pigmentation upon the application of various alloys in dental treatment”.

XIII Kongres Węgierskiego Towarzystwa Protetycznego XI Kongres Towarzystwa Periodontologicznego Pecs September 17-19. 1999

6.25. Hędzelek W., Muszalski B., Joniak S.

“Comparison of tearing off forces of the prosthetic crown fixed by means of temporary and permanent cement”.

23rd Annual Conference of the European Prosthodontic Association and XXIX SEPES Sevilla October 9-11. 1999.

6.26. Borysewicz-Lewicka M., Hędzelek W., Kruszyńska-Rosada M.

“Zapotrzebowanie na leczenie protetyczne dorosłych w wieku 35-44 lat w województwie poznańskim”.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Salmed 99 – Osiągnięcia Stomatologii u progu XXI wieku. Poznań 23-25.03.1999r.

6.27. Gajdus P., Hędzelek W.

“Wybrane przypadki leczenia protetycznego po resekcji trzonu _żuchwy”.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Salmed 99 – Osiągnięcia Stomatologii u progu XXI wieku. Poznań 23-25.03.1999r.

6.28. Muszalski B., Hędzelek W.:

“Skuteczność obturatora protezy w różnych sytuacjach pooperacyjnych w bezzębnej szczęce”.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Salmed 99 – Osiągnięcia Stomatologii u progu XXI wieku. Poznań 23-25.03.1999r.

6.29. Urbanek-Brychczyńska M., Hędzelek W.

“Stopy metali stosowane w leczeniu stomatologicznym a reakcje uboczne organizmu”.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Salmed 99 – Osiągnięcia Stomatologii u progu XXI wieku. Poznań 23-25. 03. 1999r.

6.30. Hędzelek W., Muszalski B., Joniak S.

“Ocena wytrzymałości na zrywanie różnych rodzajów cementów”.

IX Kongres Stomatologów Polskich Warszawa 8-10 .04. 1999r.

6.31. Hędzelek W., Gajdus P., Joniak S.

“Mechaniczna ocena połączenia mas w wycisku dwuwarstwowym”.

IX Kongres Stomatologów Polskich Warszawa 8-10.04. 1999r.

6.32. Hędzelek W., Urbanek-Brychczyńska M., Wasiak W.

“Badanie Eco-Tribo-Polarograficzne wybranych stopów protetycznych”.

IX Kongres Stomatologów Polskich Warszawa 8-10 .04. 1999r.

6.33. Hędzelek W.

“Problematyka związana ze stosowaniem stopów metali w praktyce stomatologicznej i wykonawstwie uzupełnień protetycznych”.

VII Stomatologiczne Sympozjum Szkoleniowe Zakopane 20-24. 09. 1999.

6.34. Hędzelek W., Grajewski S.

“Możliwości leczenia protetycznego z zastosowaniem jednoczęściowych wszczepów systemu Osteoplant”.

X Konferencja DRPS FAM Poznań 6.11.1999r.

6.35. Hędzelek W., Muszalski B., Joniak S.

“Porównawcza ocena odrywania struktury metalowej osadzonej na wybrane cementy”.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Salmed 2000 cz.II. Poznań 22-24.03.2000.

6.36. Hędzelek W., Gajdus P.

“Różnice w konstrukcji elementów łączących w protezie szkieletowej górnej”.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Salmed 2000 cz.II. Poznań 22-24.03.2000.

6.37. Urbanek-Brychczyńska M., Hędzelek W.

“Relacje interpersonalne w procesie leczenia stomatologicznego”.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Salmed 2000 cz.II. Poznań 22-24.03.2000.

6.38.Wasiak W., Ciszewska W., Urbanek-Brychczyńska M., Hędzelek W.

“Oznaczanie metali w środowisku sztucznej śliny metodą woltamperometrii inwersyjnej”.

IX Poznańskie Konserwatorium Analityczne. Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków.

Poznań 27-28. 04.2000r.

6.39. Urbanek-Brychczyńska M., Hędzelek W., Wasiak W.

“Badanie woltamperometryczne ilości uwalnianych jonów metali ciężkich z wybranych stopów protetycznych. Badanie porównawcze”.

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki. Poznań-Kiekrz 18-20 maj 2000 r.

6.40. Zagalak M., Hędzelek W.

“System implantologiczny Osteoplant w świetle dotychczasowych doświadczeń klinicznych oraz nowe kierunki rozwoju”.

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki. Poznań-Kiekrz 18-20 maj 2000 r.

6.41. Hędzelek W., Muszalski B., Plewik J.

“Stosowanie zatrzasków ASC 52 w leczeniu protetycznym”.

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki. Poznań-Kiekrz 18-20 maj 2000 r.

6.42. Hędzelek W., Gajdus P., Joniak S.

“Siła połączenia addycyjnych mas silikonowych w wycisku dwuwarstwowym”.

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki. Poznań-Kiekrz 18-20 maj 2000 r.

6.43. Hędzelek W., Urbanek-Brychczyńska M., Wieczorek W.

“Obraz w mikroskopie SEM powierzchni wybranych stopów protetycznych stosowanych w stomatologii”.

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki. Poznań-Kiekrz 18-20 maj 2000 r.

6.44. Hędzelek W., Muszalski B.

“Ocena prawidłowości wykonania płyty podniebiennej w akrylowych protezach częściowych i całkowitych”.

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki. Poznań-Kiekrz 18-20 maj 2000 r.

6.45. Hędzelek W., Muszalski B., Gajdus P.

“Implantoprotetyka w sytuacjach skrzydłowych braków uzębienia”.

Kongres Implantologiczny, Zakopane 22-23.09.2000.

6.46. Urbanek-Brychczyńska M., Hędzelek W., Wasiak W.

“Ilość uwalnianych jonów chromu, niklu i kobaltu ze stopów dentystycznych w obecności implantu tytanowego. Doniesienie wstępne”.

Annales Academiae Medicae Silesiensis Supl. 31, 292-295 Materiały IV Konferencji Biomateriały i Mechanika w Stomatologii Ustroń-Jaszowiec, 19-22.10.2000r.

6.47. Hędzelek W.

“Możliwości wystąpienia reakcji ubocznych w wyniku stosowania stopów nieszlachetnych w leczeniu stomatologicznym”.

Materiały VI Toruńska Konferencja Stomatologiczna i VI Targi Expodent 2000. 10-11.11.2000 Toruń.

6.48. Hędzelek W., Muszalski B., Joniak S.

“Resistance of impact load of selected cements”.

24th Annual Conference of the European Prosthodontic Association

and in collaboration with ECG (European College of Gerodontology) Groningen – Holandia August 23-26 2000.

6.49. Hędzelek W., Gajdus P., Joniak S.

“The evaluation of adhesion of polymethylmethacrylate to silanized aramid fabric Kevlar”.

24th Annual Conference of the European Prosthodontic Association and in collaboration with ECG (European College of Gerodontology) Groningen – Holandia August 23-26. 2000.

6.50. Hędzelek W., Urbanek-Brychczyńska M., Wasiak W.

“Voltoamperometric study of the selected released ions from prosthetic alloys”.

4th Joint Meeting Continental European and Scandinavian Divisions of the International Association for Dental Research IADR. Warszawa 24-27.08.2000.

6.51. Hędzelek W., Gajdus P., Leda H.

“The mechanical strengthening of palatal plates reinforced with aramid fabric”.

4th Joint Meeting Continental European and Scandinavian Divisions of the International Association for Dental Research IADR. Warszawa 24-27.08.2000.

6.52. Hędzelek W., Muszalski B., Joniak S.

“Evaluation of tearing off forces of cemented different shaped crowns”.

4th Joint Meeting Continental European and Scandinavian Divisions of the International Association for Dental Research IADR. Warszawa 24-27.08.2000.

6.53. Hędzelek W., Urbanek-Brychczyńska M.

“Some aspects concerned the employment of non-precious alloys in prosthetic treatment”. wykład plenarny.

Międzynarodowy Kongres Praque Dental Days 2000. 4-7.10.2000.

6.54.Urbanek-Brychczyńska M., Hędzelek W., Ciszewska W., Wasiak W.

“Ilość uwalnianych jonów chromu, niklu i kobaltu ze stopów dentystycznych w obecności implantu tytanowego”.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Salmed 2001 “Osiągnięcia stomatologii u progu XXI wieku”. 5-6.04.2001 Poznań.

6.55. Hędzelek W., Gajdus P., Muszalski B.

“Gnatosoniczna analiza częstotliwości dźwięków zwarciowych u pacjentów z chorobami przyzębia”.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Salmed 2001 “Osiągnięcia stomatologii u progu XXI wieku”. 5-6. 04.2001 Poznań.

6.56. Hędzelek W., Muszalski B., Gajdus P.

“Trudności w rehabilitacji protetycznej pacjentów pooperacyjnych w różnych sytuacjach pola protetycznego”.

Wielospecjalistyczne sympozjum stomatologiczne “Diagnostyka, leczenie, rehabilitacja i profilaktyka schorzeń układu stomatognatycznego” Warszawa 19-21.04.2001r. Streszczenie w Prot. Stom. 2001, LI, 4, 242.

6.57. Hędzelek W., Sokalski J., Gajdus P.

“Późne powikłanie w leczeniu implantologicznym – opis przypadku”. Wielospecjalistyczne sympozjum stomatologiczne “Diagnostyka, leczenie, rehabilitacja i profilaktyka schorzeń układu

stomatognatycznego” Warszawa 19-21.04.2001r. Streszczenie w Prot. Stom. 2002, LII,4,247.

6.58.Urbanek-Brychczyńska M., Hędzelek W., Ciszewska W., Wasiak W.

“Woltamperometryczne oznaczanie jonów metali ciężkich wymywanych z wybranych stopów dentystycznych”.

Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków. X Poznańskie Konserwatorium Analityczne. Analityka w biologii, medycynie i farmacji. Poznań 18-

20.04.2001r.

6.59. Hędzelek W., Gajdus P.

“Badanie gnatosoniczne pacjentów z dysfunkcjami narządu żucia”.

I Zjazd Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu żucia. Kazimierz nad Wisłą 18-20.05.2001

6.60. Zagalak R., Hędzelek W., Łodygowski T., Wierszycki M.

„Numeryczna ocena wytrzymałości dwuczęściowego wszczepu”.

XIX Konferencja Naukowa Sekcji Protetyki. Jastrzębia Góra 12-14.10.2001r.

6.61. Klimberg A., Marcinkowski J.T., Hędzelek W.

“Choroby zawodowe wśród lekarzy stomatologów na tle innych zawodów medycznych w woj. poznańskim”.

XIX Konferencja Naukowa Sekcji Protetyki. Jastrzębia Góra 12-14.10.2001r.

6.62. Muszalski B., Hędzelek W., Joniak S.

“Porównanie wartości skurczu, wybranych rodzajów cementów”.

XIX Konferencja Naukowa Sekcji Protetyki. Jastrzębia Góra 12-14.10.2001r.

6.63. Hędzelek W., Gajdus P., Joniak S.

“Wytrzymałość mechaniczna zbrojonych płyt podniebiennych”.

XIX Konferencja Naukowa Sekcji Protetyki. Jastrzębia Góra 12-14.10.2001r.

6.64. Urbanek-Brychczyńska M., Hędzelek W., Wasiak W.

“Ocena uwalniania jonów metali ze stopów dentystycznych w obecności amalgamatu”.

XIX Konferencja Naukowa Sekcji Protetyki. Jastrzębia Góra 12-14.10.2001r.

6.65. Hędzelek W., Szumiński K., Świdziński T.

“Ocena potencjałów elektrogalwanicznych wybranych stopów dentystycznych w środowisku sztucznej śliny”.

XIX Konferencja Naukowa Sekcji Protetyki. Jastrzębia Góra 12-14.10.2001r.

6.66. Hędzelek W., Narożna-Krajniak M., Plewik J.

“Zmiany masy i grubości elementów wykonanych ze stopu chromokobaltowego polerowanych elektrolitycznie”.

XIX Konferencja Naukowa Sekcji Protetyki. Jastrzębia Góra 12-14.10.2001r.

6.67. Hędzelek W., Gajdus P., Muszalski B.

“Czynnościowa rehabilitacja protetyczna pacjentów pooperacyjnych w różnych sytuacjach pola protetycznego”.

XII Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Stomatologiczna DRPS – Postępy stomatologii klinicznej. Poznań 3.11.2001r.

6.68. Zagalak R., Hędzelek W., Łodygowski T., Wierszycki M.

“Ocena koncentracji naprężeń w dwuczęściowym wszczepie Osteoplant z zastosowaniem analizy elementów skończonych”.

XII Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Stomatologiczna DRPS – Postępy stomatologii klinicznej. Poznań 3.11.2001r.

6.69. Hędzelek W., Klimberg A., Marcinkowski J.T.

“Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy lekarzy stomatologów a orzekanie chorób zawodowych”.

I Gdańskie Forum Stomatologiczne 2001. Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej. Gdańsk 7-8.12.2001r.

6.70. Urbanek-Brychczyńska M., Hędzelek W.

“Metody eliminacji lęku u pacjentów stomatologicznych”.

I Gdańskie Forum Stomatologiczne 2001. Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej. Gdańsk 7-8.12.2001r.

6.71. Hędzelek W., Klimberg A., Marcinkowski J.

“Occupational diseases among dentists in comparison with other medical professionals in the province of Poznan, Poland”.

25th Annual Conference of the European Prosthodontic Association and in collaboration with Czech Association of Prosthetic Dentistry and Czech Dental Chamber. Praque September 6-8, 2001.

6.72. Urbanek-Brychczyńska M., Hędzelek W., Wasiak W.

“Dental alloys – voltamperometric study of the heavy metal ions release”.

25th Annual Conference of the European Prosthodontic Association and in collaboration with Czech Association of Prosthetic Dentistry and Czech Dental Chamber. Praque September 6-8, 2001.

6.73. Hędzelek W., Gajdus P., Joniak S.

“Mechanical strength of metal and acrylic reinforced palatal plates”.

25th Annual Conference of the European Prosthodontic Association and in collaboration with Czech Association of Prosthetic Dentistry and Czech Dental Chamber. Praque September 6-8, 2001.

6.74.Kurhańska-Flisykowska A.,Łojewski W.,Hędzelek W., Sobieska M., Marciniecka-Hędzelek J.

“Clinical, radiographic and acute phase proteins evaluation of human periodontal defects”.

25th Annual Conference of the European Prosthodontic Association and in collaboration with Czech Association of Prosthetic Dentistry and Czech Dental Chamber. Praque September 6-8, 2001.

6.75. Muszalski B., Hędzelek W., Joniak S.

“Evaluation of mechanical values of dental cements under impact load”.

25th Annual Conference of the European Prosthodontic Association and in collaboration with Czech Association of Prosthetic Dentistry and Czech Dental Chamber. Praque September 6-8, 2001.

6.76. Hędzelek W., Gajdus P., Joniak S.

“A study of adhesion of polymethyl methacrylate to silanized aramid fabric Kevlar”.

International College of Prosthodontists. Sydney Australia October 17-20, 2001.

6.77. Hędzelek W., Muszalski B., Joniak S.

“Evaluation of the shrinkage phenomenon of selected dental cements”.

International College of Prosthodontists. Sydney Australia October 17-20, 2001.

6.78. Hędzelek W., Marciniecka-Hędzelek J.,Gajdus P., Muszalski B.

“Możliwości wykonania elementów retencyjnych w zębach leczonych endodontycznie”.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Stomatologii Zachowawczej PTS Endodoncja Saldent Poznań 21-22.03.2002. Poznańska Stomatologia Suplement Saldent 2002.

6.79. Hędzelek W., Urbanek-Brychczyńska M.

“Rodzaj stosowanego stopu dentystycznego w wykonawstwie wkładów koronowo-korzeniowych a uwalniane jony metali ciężkich”.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Stomatologii Zachowawczej PTS Endodoncja Saldent Poznań 21-22.03.2002. Poznańska Stomatologia Suplement Saldent 2002.

6.80.Urbanek-Brychczyńska M.,Hędzelek W.,Wasiak W., Ciszewska W.

“Woltamperometryczne oznaczanie jonów metali ciężkich uwalniających się z układu dwóch wybranych stopów dentystycznych”.

XI Poznańskie Konwersatorium Analityczne. Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków. Poznań 4-5.04.2002r.

6.81. Hędzelek W., Sikorska B., Domka L., Wieczorek W.

“Ocena powierzchni tytanu po opracowaniu metodą mechaniczną i chemiczną”.

V Kongres Implantologii Stomatologicznej. Kraków 24-25 maja 2002r.

6.82. Hędzelek W., Zagalak R., Biskupski P., Mróz B.

“Wpływ warunków montażu oraz tolerancji dopasowania komponentów implantologicznych na trwałość konstrukcji protetycznej”.

V Kongres Implantologii Stomatologicznej. Kraków 24-25 maja 2002r.

6.83. Hędzelek W., Zagalak R., Łodygowski T., Wierszycki M.:

Zjawisko zmęczenia materiałowego dwuczęściowych implantów stomatologicznych.

XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Licheń Stary 14-15 czerwca 2002r.

6.84. Hędzelek W., Sikorska B., Domka L., Wieczorek W.:

Wpływ piaskowania i różnych form wytrawiania na powierzchnię tytanu medycznego.

XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Licheń Stary 14-15 czerwca 2002r.

6.85. Hędzelek W., Szumiński K., Świdziński T.: Ocena napięć i natężeń prądów elektrogalwanicznych występujących pomiędzy stopami dentystycznymi oraz amalgamatem srebra. XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Licheń Stary 14-15 czerwca 2002r.

6.86. Urbanek-Brychczyńska M., Hędzelek W., Wasiak W.:

Problem uwalniania jonów metali ciężkich ze stopów dentystycznych stosowanych w protetycznym leczeniu pacjentów.

XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Licheń Stary 14-15 czerwca 2002r.

6.87. Muszalski B., Hędzelek W., Joniak S.: Odporność na odrywanie oraz obciążenie udarowe klasycznego cementu szklanojonomerowego i cementu szklanojonomerowego wzmacnianego.

XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Licheń Stary 14-15 czerwca 2002r.

6.88. Gajdus P., Hędzelek W., Joniak S.: Porównanie wytrzymałości mechanicznej akrylowych płyt podniebiennych zbrojonych włóknem szklanym.

XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Licheń Stary 14-15 czerwca 2002r.

6.89. Hędzelek W., Szumiński K.: Odontologic 2000 – właściwości i zastosowanie.

XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Licheń Stary 14-15 czerwca 2002r.

6.90. Hędzelek W., Sokalski J., Gajdus P., Muszalski B.: Powikłanie leczenia implantoprotetycznego – opis przypadku.

XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Licheń Stary 14-15 czerwca 2002r.

6.91. Wierszycki M., Lodygowski T., Kakol W., Hedzelek W., Zagalak R.: Numerical analysis of the behavior of Dental Implant.

2002 ABAQUS Users Conference Newport, Rhode Islands USA 29-31. May 2002.

6.92. Hedzelek W., Zagalak R., Mroz B., Biskupski P., Lodygowski T., Wierszycki M., : Numerical and experimental analysis of the influence of the assembling conditions and the tolerance of adapted implantologicaql components on the durability of prosthetic construction

26th Annual Conference of the European Prosthodontic Association and in collaboration with Croatian Society of Prosthetic Dentistry. Cavtat-Dubrovnik Croatia September 26-28, 2002.

6.93. Urbanek-Brychczynska M., Hedzelek W., Wasiak W.:

Quantities evaluationof therelease of heavy metal ions: voltamperometric study.

26th Annual Conference of the European Prosthodontic Association and in collaboration with Croatian Society of Prosthetic Dentistry. Cavtat-Dubrovnik Croatia September 26-28, 2002.

6.94. Hedzelek W., Muszalski B., Joniak S. :

Comparison of tearing off and impact load resistance of selected phosphate and glassionomer cements.

26th Annual Conference of the European Prosthodontic Association and in collaboration with Croatian Society of Prosthetic Dentistry. Cavtat-Dubrovnik Croatia September 26-28, 2002.

6.95. Hedzelek W., Gajdus P., Joniak S.:

The mechanical strength of acrylic palatal plates reinforced with net or bundle of glass fibres.

26th Annual Conference of the European Prosthodontic Association and in collaboration with Croatian Society of Prosthetic Dentistry. Cavtat-Dubrovnik Croatia September 26-28, 2002.

6.96. Hedzelek W., Szuminski K., Swidzinski T.:

Evaluation of tension and intensity of electrogalvanical currents between dental alloys and silver amalgam.

26th Annual Conference of the European Prosthodontic Association and in collaboration with Croatian Society of Prosthetic Dentistry. Cavtat-Dubrovnik Croatia September 26-28, 2002.

6.97. Urbanek-Brychczynska M., Hedzelek W., Wasiak W.:

Quantitative evaluation of the release of heavy metal ions from non-precious dental alloys.

European Festival of Oral Sciences. Joint Meeting of the British Division, Continental European Division, Irish Division and Scandinavian Division of the IADR(International Association for Dental Research). 25th-28th September 2002 Cardiff, Wales,UK.

6.98. Gajdus P., Hedzelek W., Joniak S.:

The mechanical strength of acrylic palatal plates reinforced with glass fibre.

European Festival of Oral Sciences. Joint Meeting of the British Division, Continental European Division, Irish Division and S

Scandinavian Division of the IADR(International Association for Dental Research). 25th-28th September 2002 Cardiff, Wales,UK.

6.99. Wierszycki M., Łodygowski T., Hędzelek W., Zagalak R.:

Numerical analysis of dental implant fatigue.

Acta of Bioengineering and Biomechanics volume 4, Supplement 1, 2002. Proceedings of the 13th Conference of European Society of Biomechanics. Wrocław 1-4.09.2002.

6.100. Urbanek-Brychczyńska M., Hędzelek W., Wasiak W.:

Ilościowa ocena uwalniania jonów metali ze stopów dentystycznych w obecności amalgamatu.

Annales Academiae Medicae Silesiensis Supl. 46, 348-352 Materiały V Konferencji Biomateriały i Mechanika w Stomatologii Ustroń-Jaszowiec, 17-20.10.2002r.

Po profesurze

6.101. Muszalski B., Gajdus P., Hędzelek W.:

Kompozytowe wkłady koronowe Gradia alternatywą dla koron protetycznych – opis przypadków. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Stomatologii Zachowawczej PTS Biomateriały a środowisko jamy ustnej. Saldent Poznań 21-22.03.2003. Poznańska Stomatologia Suplement Saldent 2003.

6.102. Hędzelek W., Zagalak R.:

Biomechaniczna charakterystyka systemu Osteoplant w kontekście procedur klinicznych. Forum implantologii – Osteoplant. Poznań 22.03.2003r.

6.103. Hędzelek W., Zagalak R., Łodygowski T., Wierszycki M.:

Badania biomechaniczne elementów protetycznych implantów Osteoplant z zastosowaniem metody elementów skończonych. Ogólnolpolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Lekarzy Stomatologów Warszawa 10-11.kwietnia 2003.

6.104. Hędzelek W., Szumiński K.:

Kontrola i pomiar zjawisk elektrogalwanicznych w jamie ustnej. Ogólnolpolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Lekarzy Stomatologów Warszawa 10-11.kwietnia 2003.

6.105. Gajdus P., Hędzelek W.:

Wybrane aspekty laboratoryjnego wzmacniania protez ruchomych. Ogólnopolska XXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Białystok-Rajgród 30-31 maja 2003r.

6.106. Hędzelek W., Szumiński K., Świdziński T.:

Wpływ różnych czasów elektropolerowania na aktywność elektrogalwaniczną wybranych stopów. Ogólnopolska XXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Białystok-Rajgród 30-31 maja 2003r.

6.107. Hędzelek W., Sikorska B., Domka L., Wieczorek W.:

Mikroskopowa ocena różnie opracowanych i płukanych powierzchni tytanu medycznego. Ogólnopolska XXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Białystok-Rajgród 30-31 maja 2003r.

6.108. Hędzelek W., Zagalak R., Mróz B., Biskupski P., Łodygowski T., Wierszycki M.:

Ocena trwałości połączeń elementów protetycznych implantów z zastosowaniem badań numerycznych (MES) oraz mechanicznych. Ogólnopolska XXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Białystok-Rajgród 30-31 maja 2003r.

6.109. Hędzelek W., Muszalski B., Joniak S.:

Odporność cementów na odrywanie w sytuacji zamocowania korony na implancie i naturalnym zębie. Ogólnopolska XXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Białystok-Rajgród 30-31 maja 2003r.

6.110. Urbanek-Brychczyńska M., Hędzelek W., Wasiak W., Ciszewski A., Baraniak M.:

Wpływ potencjałów elektrogalwanicznych stopów dentystycznych na uwalnianie się jonów metali. Ogólnopolska XXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Białystok-Rajgród 30-31 maja 2003r.

6.111. Hędzelek W., Zagalak R., Łodygowski T., Wierszycki M.:

The effect of marginal bone loss and bone density on the risk of late implant components failures. 27th Annual Conference of the European Prosthodontic Association and in collaboration with 23rd Annual Conference of the Swiss Society for Reconstructive Dentistry. Geneva, Switzerland September 4-6, 2003.

6.112. Urbanek-Brychczyńska M., Hędzelek W., Wasiak W., Ciszewski A., Baraniak M.:

Voltamperometric and electrochemical characterization of some dental alloys.

27th Annual Conference of the European Prosthodontic Association and in collaboration with 23rd Annual Conference of the Swiss Society for Reconstructive Dentistry. Geneva, Switzerland September 4-6, 2003.

6.113. Sikorska B., Hędzelek W., Domka L., Wieczorek W.:

The effect of concentration of HCL/H2SO4 mixture on medical titanium surface.

27th Annual Conference of the European Prosthodontic Association and in collaboration with 23rd Annual Conference of the Swiss Society for Reconstructive Dentistry. Geneva, Switzerland September 4-6, 2003.

6.114. Szumiński K., Hędzelek W., Świdziński T.:

The influence of varied lengths of time of electropolishing on electrogalvanical activity of selected alloys.

27th Annual Conference of the European Prosthodontic Association and in collaboration with 23rd Annual Conference of the Swiss Society for Reconstructive Dentistry. Geneva, Switzerland September 4-6, 2003.

6.115. Muszalski B., Hędzelek W., Joniak S.:

Resistance of luting cements to tearing off of crowns fixed on implants and natural teeth.

27th Annual Conference of the European Prosthodontic Association and in collaboration with 23rd Annual Conference of the Swiss Society for Reconstructive Dentistry. Geneva, Switzerland September 4-6, 2003.

6.116. Hędzelek W., Szumiński K.:

Badanie zjawisk elektrogalwanicznych w jamie ustnej. Poznań Saldent 2004. 19-20 marzec 2004. Streszczenie w Dental Forum – suplement.

6.117. Hędzelek W., Gajdus P., Urbanek-Brychczyńska M., Muszalski B.:

Wybrane aspekty rehabilitacji protetycznej pacjentów z rozszczepami podniebienia pierwotnego i wtórnego. Poznań Saldent 2004. 19-20 marzec 2004 Streszczenie w Dental Forum – suplement.

6.118. Hędzelek W., Zagalak R., Jóźwiak K.:

Badania metalograficzne i fraktograficzne złamanych implantów. X Kongres Stomatologów Polskich. Wrocław 22-24 kwietnia 2004. Streszczenie w Czasopiśmie Stomatologicznym – suplement 2004,LVII,4,8.

6.119. Muszalski B., Hędzelek W.:

Wpływ rodzaju zastosowaqnego cementu na powodzenie leczenia protetycznego.

X Kongres Stomatologów Polskich. Wrocław 22-24 kwietnia 2004. Streszczenie w Czasopiśmie Stomatologicznym – suplement 2004,LVII,4,9.

6.120. Hędzelek W., Muszalski B., Gajdus P., Urbanek-Brychczyńska M.:

Rehabilitacja protetyczna pacjentów po zabiegach onkologicznych w obrębie twarzoczaszki – opis przypadków. X Kongres Stomatologów Polskich. Wrocław 22-24 kwietnia 2004. Streszczenie w Czasopiśmie Stomatologicznym – suplement 2004,LVII,4,25.

6.121. Hędzelek W., Zagalak R., Łodygowski T., Wierszycki M.:

Ocena wpływu zaniku kości na ryzyko uszkodzeń mechanicznych. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS Łagów Lubuski 28-29.05.2004. Streszczenie Prot. Stom. 2005, LV, 3, 227.

6.122. Hędzelek W., Sikorska B., Domka L., Wieczorek W., Kubisz L.:

Określenie adsorpcji fosforanu wapnia na modyfikowanej powierzchni tytanu. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS Łagów Lubuski 28-29.05.2004. Streszczenie Prot. Stom. 2005, LV, 3, 230.

6.123.Gajdus P., Hędzelek W.:

Porównanie wytrzymałości mechanicznej płyt podniebiennych podniebiennych różnych tworzyw sztucznych. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS Łagów Lubuski 28-29.05.2004. Streszczenie Prot. Stom. 2005, LV, 3, 232

6.124. Muszalski B., Hędzelek W.: Porównanie właściwości mechanicznych lutujących cementów fosforanowych oraz materiałów nowej generacji tzw. modyfikowanych. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS Łagów Lubuski 28-29.05.2004.

6.125. Urbanek-Brychczyńska M., Hędzelek W., Ciszewski A., Baraniak M.:

Wpływ pH na właściwości korozyjne wybranych stopów dentystycznych. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS Łagów Lubuski 28-29.05.2004.

6.126. Szumiński K., Hędzelek W.:

Badania napięcia i przepływu prądu w jamie ustnej. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS Łagów Lubuski 28-29.05.2004.

6.127. Gajdus P. Hędzelek W.:

Comparison of mechanical strength of palatal plater made from various plastik materials. 28th Annual Conference of the European Prosthodontic Association and in collaboration with 14th Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and Implantology Association. Kusadasi Turkey September 16-18, 2004.

6.128. Urbanek-Brychczyńska M., Baraniak M., Hędzelek W.:

Some corrosion properties of detal alloys. 28th Annual Conference of the European Prosthodontic Association and in collaboration with 14th Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and Implantology Association. Kusadasi Turkey September 16-18, 2004.

6.129. Hędzelek W., Zagalak R., Jóźwiak K.:

Analysis of fractured srew-type osteoplant implants. 28th Annual Conference of the European Prosthodontic Association and in collaboration with 14th Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and Implantology Association. Kusadasi Turkey September 16-18, 2004.

6.130.Hędzelek W., Zagalak R., Mróz B., Biskupski P., Łodygowski T., Wierszycki M.:

Validation method of finite element analysis in dental implants studies. Second East Europian Congress of Dental Implantation 31.03 – 2.04.2005 Lwów. Ukraina.

6.131. Hędzelek W., Rzątowski Sz.:

Wykorzystanie precyzyjnych elementów prefabrykowanych dla uzyskania optymalnego prowadzenia protezy ruchomej. VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Saldent 2005 Nowości Stomatologii Światowej Poznań 20-21 maja 2005r. Streszczenie w Dental Forum 2005,1,XXXII,157.

6.132. Hędzelek W., Andrysiak P.:

Użyteczność lasera CO2 w korekcie pola protetycznego. VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Saldent 2005 Nowości Stomatologii Światowej Poznań 20-21 maja 2005r. Streszczenie w Dental Forum 2005,1,XXXII,157.

6.133. Sójka A., Huber J., Wiertel-Krawczuk A., Hędzelek W., Szukała A.:

Możliwości wykorzystania badań neurofizjologicznych neurofizjologicznych w planowaniu leczenia dysfunkcji narządu żucia. IV Zjazd Polskiego-Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia Wisła 19-22 maja 2005.

6.134. Dorocka-Bobkowska B., Budtz-Jorgensen E., Wierusz-Wysocka B., Hędzelek W.:

Denture stomatitis In type II diabetes mellitus – clinical and microbiological study. 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association and in collaboration with 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association. Poznań Poland September 1-3, 2005. Suplement LV, 5. Protetyka Stomatologiczna

6.135. Sójka A. Huber J., Wiertel-Krawczuk A., Hędzelek W., Witkowska A.:

The treatment of pathological disorders In the facia nerce with electrostimulation and kinesiotherapy – two case studies. 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association and in collaboration with 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association. Poznań Poland September 1-3, 2005. Suplement LV, 5. Protetyka Stomatologiczna

6.136. Sikorska B., Hędzelek W., Domka L., Kubisz L., Iskra M.:

Estimation of adsorption of calcium phosphate to modified titanium surfaces. 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association and in collaboration with 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association. Poznań Poland September 1-3, 2005. Suplement LV, 5. Protetyka Stomatologiczna

6.137. Marcinkowska A., Wachowiak R., Hędzelek W.:

Infrared spectroscopic identification of detal materiale released during mastication. 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association and in collaboration with 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association. Poznań Poland September 1-3, 2005. Suplement LV, 5. Protetyka Stomatologiczna

6.138. Andrysiak P., Błaszczak Z., Hędzelek W.:

The influence of CO2 laser beam on chosen dental materials. 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association and in collaboration with 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association. Poznań Poland September 1-3, 2005. Suplement LV, 5. Protetyka Stomatologiczna

6.139. Gajdus P., Hędzelek W., Domka L., Malicka A.:

Modification of the surface of aramid fibres as reinforcement acrylic resins.

29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association and in collaboration with 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association. Poznań Poland September 1-3, 2005. Suplement LV, 5. Protetyka Stomatologiczna

6.140. Rzątowski Sz., Hędzelek W., Mróz B., Biskupski P.:

The wear of precision attachments under occlusal load – in vitro study. 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association and in collaboration with 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association. Poznań Poland September 1-3, 2005. Suplement LV, 5. Protetyka Stomatologiczna

6.141. Szumiński K., Hędzelek W., Domka L., Kozak M.:

The microstructure and electromechanical activity of selected dental alloys. 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association and in collaboration with 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association.

Poznań Poland September 1-3, 2005. Suplement LV, 5. Protetyka Stomatologiczna

6.142. Hędzelek W., Zagalak R., Łodygowski T., Wierszycki M.:

Numerical evaluation of srcew loosening problems In implant dentistry using three dimensionals models. 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association and in collaboration with 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association. Poznań Poland September 1-3, 2005. Suplement LV, 5. Protetyka Stomatologiczna

6.143. Domka L., Sikorska B., Hędzelek W.: Ocena odsorpcji wapnia i fosforu na różnie zmodyfikowanych powierzchniach tytanu. XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Poznań 18-22 września 2005r. Materiały Zjazdowe.

6.144. Dorocka-Bobkowska B., Szumala-Kąkol A., Hędzelek W.: In vitro susceptibility of Candida species isolated from Denture Stomatitis. Joint meeting of the Continental European Division (CED) and Scandinavian Division (NOF) of the International Association for Dental Research (IADR). Amsterdam 14-17.September 2005.

6.145. Koralewski M., Kajak-Kucemba E., Hędzelek W., Moczyńska U.: Rehabilitacja protetyczna pacjentów młodocianych z brakiem zawiązków zębowych. Opis przypadków. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa XII Zjazdu Sekcji Stomatologii Dziecięcej PTS. Poznań 2-3.12.2005r.

6. 146. Hędzelek W.: Employment of dental alloys and metals in oral rehabilitation – selected aspects. The Israeli Society of Prosthodontics ”A look to the future” Tel Aviv 2-3 March 2006.

6.147. Hędzelek W., Grajewski S., Zagalak R.: Możliwości zastosowania zmodyfikowanych elementów systemu Osteoplant w leczeniu implantologicznym. Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Zachód-Wschód. Warszawa 18-20 maja 2006r. Streszczenie w Prot. Stom. 2006, LVI, 5.

6.148. Gajdus P., Hędzelek W.: Oczekiwania lecznicze pacjentów z wadami wrodzonymi i nabytymi twarzoczaszki. Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Zachód-Wschód. Warszawa 18-20 maja 2006r. Streszczenie w Prot. Stom. 2006, LVI, 5.

6.149. Dorocka-Bobkowska B., Szumała-Kąkol A., Hędzelek W.: Charakterystyka grzybów drożdżopodobnych izolowanych w stomatopatiach protetycznych. Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Zachód-Wschód. Warszawa 18-20 maja 2006r. Streszczenie w Prot. Stom. 2006, LVI, 5.

6.150. Grajewski S., Hędzelek W., Zagalak R.: Trudności w rekonstrukcji przedniego odcinka szczęki w sytuacji braku dostatecznej ilości podłoża kostnego – opis przypadku. Wschodnie Dni Implantologiczne. Zamość 19-20.05.2006r.

6.151. Ziarkowski R., Sójka A., Hędzelek W.: Możliwości pomiaru kąta trajektorii kłykciowej i kąta Benetta aksjgrafem Quick-Axis. Saldent 2006 VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nowe Trendy w Stomatologii” Poznań 18-20. maja 2006r.

Streszczenie w Dental Forum Suplement 2006.

6.152. Rzątowski S., Hędzelek W.: Planowanie protez bezklamrowych – dobór precyzyjnych elementów retencyjnych. Saldent 2006 VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nowe Trendy w Stomatologii” Poznań 18-20. maja 2006r.

Streszczenie w Dental Forum Suplement 2006.

6.153. Bielińska M., Skrendo Ł., Wawrzyniak M., Hędzelek W.: Ocena materiałów stosowanych do wykonywania łyżek indywidualnych. Saldent 2006 VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nowe Trendy w Stomatologii” Poznań 18-20. maja 2006r. Streszczenie w Dental Forum Suplement 2006.

6.154. Marcinkowska A., Andrysiak P., Sójka A., Hędzelek W.: Zastosowanie standardowych wkładów koronowo-korzeniowych wzmocnionych włóknem szklanym do estetycznej odbudowy zębów. Saldent 2006 VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nowe Trendy w Stomatologii” Poznań 18-20. maja 2006r.

Streszczenie w Dental Forum Suplement 2006.

6.155. Andrysiak P., Gajdus P., Hędzelek W.: Frenuloplastyka przy użyciu lasera jako zabieg profilaktyczny i poprawiający warunki protezowania. Saldent 2006 VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nowe Trendy w Stomatologii” Poznań 18-20. maja 2006r. Streszczenie w Dental Forum Suplement 2006.

6.156. Otulakowska-Skrzyńska J., Duda G., Hędzelek W., Dorocka-Bobkowska B.:

Wpływ osadzania protez całkowitych na percepcję smakową pacjentów. Saldent 2006 VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nowe Trendy w Stomatologii” Poznań 18-20. maja 2006r. Streszczenie w Dental Forum Suplement 2006.

6.157. Otulakowska-Skrzyńska J. Hędzelek W.: Biokorozja powierzchni wkładów koronowo-korzeniowych w środowisku jamy ustnej. VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Inżynieria Stomatologiczna-Biomateriały”. Ustroń 23-24 czerwiec 2006r.

6.158. Hędzelek W., Wachowiak R., Marcinkowska A.: Identyfikacja materiałów stomatologicznych stomatologicznych sprawach roszczeniowych. VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Inżynieria Stomatologiczna-Biomateriały”. Ustroń 23-24 czerwiec 2006r.

6.159. Dorocka-Bobkowska B., Szumala –Kąkol A., Hędzelek W.: Microbiological study in patients Diabetes Denture Stomatitis. 84 General Session & Exhibition of the IADR Brisbane 28.06 – 1.07.2006r.

6.160. Rzątowski Sz., Hędzelek W.: Charakterystyka sił retencji wybranych typów elementów precyzyjnych. XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Gdańsk 13-14.10.2006. Streszczenie w Suplement Prot. Stom. 2006. LVI. 5.

6.161. Otulakowska-Skrzyńska J., Hędzelek W.: Biodeterioracja cementów dentystycznych zastosowanych do osadzenia protez stałych. XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Gdańsk 13-14.10.2006. Streszczenie w Suplement Prot. Stom. 2006. LVI. 5.

6.162. Sójka A., Hędzelek W.: Zastosowanie aparatu Arcus sigma w leczeniu bólowej postaci dysfunkcji narządu żucia. XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Gdańsk 13-14.10.2006. Streszczenie w Suplement Prot. Stom. 2006. LVI. 5.

6.163. Andrysiak P., Hędzelek W.: Badanie SEM powierzchni wybranych materiałów stomatologicznych po aplikacji promieniowania lasera Co2 w różnych warunkach gęstości mocy. XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Gdańsk 13-14.10.2006. Streszczenie w Suplement Prot. Stom. 2006. LVI. 5.

6.164. Gajdus P., Hędzelek W.: Mechaniczna ocena modyfikowanego zbrojenia aramidowego w Tworzywie akrylowym. XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Gdańsk 13-14.10.2006. Streszczenie w Suplement Prot. Stom. 2006. LVI. 5.

6.165. Dorocka-Bobkowska B., Hędzelek W., Szumała-Kąkol A., Otulakowska-Skrzyńska J.: Badanie mikrobiologiczne jamy ustnej u chorych na cukrzycę typu 2 ze stomatopatią protetyczną. XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Gdańsk 13-14.10.2006. Streszczenie w Suplement Prot. Stom. 2006. LVI. 5.

6.166. Ziarkowski R., Hędzelek W.: Wspomagana komputerowo kontrola prawidłowego ustawienia zębów sztucznych w protezach ruchomych. XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Gdańsk 13-14.10.2006. Streszczenie w Suplement Prot. Stom. 2006. LVI. 5.

6.167. Hędzelek W., Kubisz L., Marcinkowska A.: Badanie temperaturowej zależności przewodnictwa elektrycznego stomatologicznych materiałów złożonych. XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Gdańsk 13-14.10.2006. Streszczenie w Suplement Prot. Stom. 2006. LVI. 5.

6.168. Hędzelek W., Rzątowski Sz., Czarnecka B.: Initial retention force of extracoronal attachments. 30th Annual Conference of the European Prosthodontic Association London 2-4, November 2006. Materiały konferencyjne.

6.169. Grajewski S., Hędzelek W., Zagalak R., Szubert P.: Możliwości naprawcze w przypadku pęknięcia śruby centralnej w systemie Osteoplant. VII Kongres OSIS-EDI w Mikołajkach 17-19.05.2007r. Streszczenie w Implantoprotetyce 2007, VIII,1-2,26-27.

6.170.; Wiśniewska – SpychałaB., Sokalski J., Hędzelek W., Grajewski S., Putz J., Maksymiuk T.: Niektóre przyczyny niepowodzeń leczenia implantoprotetycznego. VII Kongres OSIS-EDI w Mikołajkach 17-19.05.2007r. Streszczenie w Implantoprotetyce 2007, VIII,1-2,26-27.

6.171.. Otulakowska-Skrzyńska J., Duda D., Hędzelek W., Woziwodzki T.: Ocena percepcji smakowej u pacjentów użytkujących protezy całkowite. IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Saldent 17-19.05.2007r. Streszczenie w materiałach zjazdowych.

6.172. Gajdus P., Matkowski D., Hędzelek W.: Rehabilitacja protetyczna pacjentki po radioterapii okolicy twarzoczaszki. . IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Saldent 17-19.05.2007r. Streszczenie w materiałach zjazdowych.

6.173. Łukaszewska M., Schneider O., Opala M., Hędzelek W.: Paralelometr – urządzenie niezbędne zarówno w klinice jak i w laboratorium. . IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Saldent 17-19.05.2007r. Streszczenie w materiałach zjazdowych.

6.174. Skrendo Ł., Wawrzyniak M., Hędzelek W.: Wykorzystanie urządzenia Periotest S w praktyce stomatologicznej. . IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Saldent 17-19.05.2007r. Streszczenie w materiałach zjazdowych.

6.175. Hędzelek W., Rzątowski Sz., Czarnecka B.: Slide vs. Ball Precision Attachment – evaluation of changes in retention force under cyclic axial load. 12th meeting of the International College of Prosthodontists. September 5-8, 2007. Fukuoka, Japonia.

6.176. Malicka A., Domka L., Gajdus P., Hędzelek W.: Modified aramid as reinforcement of acrylic resin. Synchotron Radiation in Natural Science. Bulletin of the Polish Synchotron Radiation Society V. 6, No 1-2, 45, September 2007

6.177. Hędzelek W., Wachowiak R., Marcinkowska A., Domka L.: Infrared spectroscopic identification of chosen dental materiale and natural teeth. Synchotron Radiation in Natural Science. Bulletin of the Polish Synchotron Radiation Society V. 6, No 1-2, 47, September 2007.

6.178. Rzątowski Sz., Hędzelek W., Czarnecka B.: Comparison of wear resistnace of semi-precision attachments. 31th Annual Conference of the European Prosthodontic Association Ateny 11-13, October 2007. Materiały konferencyjne.

6.179. Andrysiak P., Hędzelek W., Błaszczak Z.: Scanning elektron microscpe observations of CO2 laser effects on chosen dental materials. 31th Annual Conference of the European Prosthodontic Association Ateny 11-13, October 2007. Materiały konferencyjne.

6.180. Gajdus P., Hędzelek W., Malicka A., Domka L.: The mechanical strength of acrylic resin reinforced with modified aramid fibres. 31th Annual Conference of the European Prosthodontic Association Ateny 11-13, October 2007. Materiały konferencyjne

6.181. Sójka A., Hędzelek W.: Występujące objawy dysfunkcji narządu żucia w grupie studentów – ocena badaniem klinicznym i aparatem Arcus – digma. XXV Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS Pogorzelica 8-10.11.2007r. . Streszczenie w Suplement Protet. Stomatol. 2007. LVII. 5.

6.182. Koralewski M., Hędzelek W.: Przydatność urządzenia Cadiax w monitorowaniu procesu leczenia zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego. XXV Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS Pogorzelica 8-10.11.2007r. . Streszczenie w Suplement Protet. Stomatol. 2007. LVII. 5.

6.183. Gajdus P., Malicka A., Hędzelek W., Domka L.: Ocena wytrzymałościowej mechanicznej tworzywa akrylowego z modyfikowanym zbrojeniem paraaramidowym. XXV Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS Pogorzelica 8-10.11.2007r. . Streszczenie w Suplement Protet. Stomatol. 2007. LVII. 5.

6.184. Otulakowska-Skrzyńska J., Hędzelek W., Łukaszewska M.: Ocena łączenia kompozytowego olicowania ze strukturą metalową protez stałych metodą Silicoater, 15 letnie obserwacje. XXV Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS Pogorzelica 8-10.11.2007r. . Streszczenie w Suplement Protet. Stomatol. 2007. LVII. 5.

6.185. Andrysiak P., Hędzelek W., Błaszczyk Z.: Badanie profilometryczne powierzchni materiałów stomatologicznych po aplikacji promieniowania lasera CO2. XXV Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS Pogorzelica 8-10.11.2007r. . Streszczenie w Suplement Protet. Stomatol. 2007. LVII. 5.

6.186. Marcinkowska A., Hędzelek W., Kubisz L., Gauza M.: Ocena przewodnictwa elektrycznego materiałów stomatologicznych jako metoda pomocnicza w ich identyfikacji. XXV Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS Pogorzelica 8-10.11.2007r. . Streszczenie w Suplement Protet. Stomatol. 2007. LVII. 5.

6.187. Wawrzyniak M., Koralewski M., Hędzelek W., Plewik J.: Zastosowanie zewnątrzkoronowych elementów retencyjnych Ceka-Revax w rehabilitacji protetycznej pacjenta z ograniczoną sprawnością manualną. Opis przypadku. XXV Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS Pogorzelica 8-10.11.2007r. . Streszczenie w Suplement Protet. Stomatol. 2007. LVII. 5.

6.188. Ratajczak-Zieleniewska A., Koralewski M., Hędzelek W., Kania A.: Wykonanie protez całkowitych u pacjenta zawodowo grającego na instrumentach dętych. Opis przypadku. XXV Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS Pogorzelica 8-10.11.2007r. . Streszczenie w Suplement Protet. Stomatol. 2007. LVII. 5.

6.189. Wiśniewska-Spychała B., Sokalski J., Jemielity M., Perek B., Choroszy-Król I., Mol A., Hędzelek W., Maksymiuk T.: Flora bakteryjna przyzębia u pacjentów z chorobą przyzębia. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe. Środowiskowe zagrożenia zdrowotne w stomatologii.

23-24.11.2007. Lublin

6.190. Sójka A., Hędzelek W.: Ocena wpływu szyn okluzyjnych na ruchy w stawach skroniowo-żuchwowych przy pomocy aparatu Arcus-Digma. V Zjazd Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia. Kraków 7-8.12.2007r. .

6. 191. Grajewski S., Hędzelek W., Sokalski J., Zagalak R.: Miejsce systemu Osteoplant we współczesnej implantologii. Dni implantologii OSIS – Poznań 2008. 5-8.06.2008 Poznań. Streszczenie w Implantoprotetyka – Stomatologia Kliniczna 2008, 2, 75.

6. 192. Pospiech J., Hędzelek W., Mazan K.: Wpływ konstrukcji implantu na sukces kliniczny – obserwacje własne systemu ScrewPlant. Dni implantologii OSIS – Poznań 2008. 5-8.06.2008 Poznań. Streszczenie w Implantoprotetyka – Stomatologia Kliniczna 2008, 2, 78.

6.193 Andrysiak P., Hędzelek W., Błaszczak Z.: Odporność na promieniowanie lasera CO2 wybranych materiałów używanych do odbudowy filarów protez stałych. XXVI Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS Wałbrzych – Zamek Książ 2-4.10.2008r. Streszczenie w Protet. Stomatol. 2008. LVIII. 5.

6.194. Sójka A., Hędzelek W., Schneider O. Porównanie częstości i nasilenia dysfunkcji narządu żucia za pomocą wskaźników Helkimo Ai, Di i Occlusal Index. . XXVI Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS Wałbrzych – Zamek Książ 2-4.10.2008r. Streszczenie w Protet. Stomatol. 2008. LVIII. 5.

6.195. Hędzelek W., Marcinkowska A., Kubisz L., Gauza M.: Rozpoznanie wybranych materiałów stomatologicznych na podstawie badania temperaturowej zależności przewodnictwa elektrycznego. . XXVI Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS Wałbrzych – Zamek Książ 2-4.10.2008r. Streszczenie w Protet. Stomatol. 2008. LVIII. 5.

6. 196. Hędzelek W., Sokalski J., Otulakowska-Skrzyńska J., Gromadzińska-Zapłata E., Gerreth K.: Prosthetic status and Leeds of disabled children and youth. 19th Congress of the IADH Santos Brazylia October 29-31st 2008 Streszczenia w Proceedings of J. of Disability and Oral Health. V.9, No. 4, 219, December 2008

6. 197. Niedźwiedzki T., Gajdus P., Hędzelek W., Zagalak R., Lukaszewska M.: The significance of implant impression techniques on the example of the Osteoplant System. X Kongres Ukraińskiego Towarzystwa Implantologicznego Lwów 12-14 Marca 2009.

6.198 Łukaszewsak M., Hędzelek W., Zagalak R., Kowalska K., Brelińska R., Jóźwiak K.: Przygotowanie preparatów histologicznych nieodwapnionej kości i implantu tytanowego do oceny procesu osteointegracji. Protet. Stomatol. 2009, LIX, 2, 159.

6.199. Gajdus P., Hędzelek W., Zagalak R., Łukaszewska M.: Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Protet. Stomatol. 2009, LIX, 2, 160.

6. 200. Sójka A., Schneider O., Hędzelek W.: Wpływ typu osobowości na występowanie objawów DNŻ. Protet. Stomatol. 2009, LIX, 2, 177.

6.201. Gajdus P., Zagalak R., Hędzelek W.: Instrumentalna analiza stabilizacji wszczepów z zastosowaniem Stell mentor. Protet. Stomatol. 2009, LIX, 2, 189.

6. 202. Wawrzyniak M., Koralewski M., Hędzelek W., Michalska R., Plewik J.: Rehabilitacja narządu żucia dorosłych pacjentów z rozszczepem podniebienia nie leczonych wcześniej protetycznie – opis przypadków. Protet. Stomatol. 2009, LIX, 2, 202.

6. 203. Otulakowska-Skrzyńska J., Jóźwiak K., Hędzelek W.: Jakościowa mikroanaliza chemiczna powierzchni metalowych wkładów koronowo-korzeniowych pozyskanych z jamy ustnej pacjentów. Protet. Stomatol. 2009, LIX, 2, 203.

6.204. Łodygowski T., Wierszycki M., Szajek K., Hędzelek W., Zagalak R.. Tooth-implant Life Cycle Design. CMM-2009 – Computer Methods in Mechanics, 18–21 May 2009, Zielona Góra, Poland

6.205. Hędzelek W., Łodygowski T., Zagalak R., Wierszycki M., Lukaszewska M. Dental implants fatigue strength evaluation – finite element study. International College of Prosthodontists

10-13.09.2009 Cape Town. South Africa.

6. Streszczenia prac, które ukazały się:

6a. w corocznych materiałach informacyjnych (Proceedings) Europejskiego Towarzystwa Protetycznego

6a.1. Hędzelek W.

Gnathosonic study of occlusion of patients wearing complete dentures. Proceedings of the European Prosthodontic Association vol. 20. 20 Annual Meeting Tubingen, Germany 19-21 September 1996.

6a.2. Hędzelek W., Szponar E.

Discoloration of gingiva as a result of dental treatment. Proceedings of the European Prosthodontic Association vol. 21. 21st Annual Conference European Prosthodontic Association in collaboration with Danish Dental Association. Copenhagen August 27th – 29th 1997.

6a.3. Hędzelek W., Szponar E., Bobowicz Z.

Risk of employment of various dental alloys in prosthetic treatment. Proceedings of the European Prosthodontic Association vol. 22. 22nd Annual Meeting European Prosthodontic Association in collaboration with Finish Dental Association. Turku August 27th – 29th 1998.

6a.4. Hędzelek W., Gajdus P., Leda H.

An effect of high resistance synthetic fibres on mechanical properties of acrylic resin. Proceedings of the European Prosthodontic Association vol. 22. 22nd Annual Meeting European Prosthodontic Association in collaboration with Finish Dental Association. Turku August 27th – 29th 1998.

6a.5. Hędzelek W., Muszalski B., Joniak S.

Comparison of tearing off forces of the prosthetic crown fixed by means of temporary and permanent cements. Proceedings of the European Prosthodontic Association vol. 23. 23rd Annual Meeting European Prosthodontic Association in Sevilla, Spain October

9th – 11th 1999.

6a.6. Hędzelek W., Muszalski B., Joniak S.

Resistance to impact load of selected cements. Proceedings of the European Prosthodontic Association vol. 24. 24th Annual Meeting European Prosthodontic Association in Groningen, The Netherlands August 23th -26th 2000.

6a.7. Hędzelek W., Gajdus P., Joniak S.

Evaluation of adhesion of polymethyl methacrylate to silanized aramid fabric Kevlar. Proceedings of the European Prosthodontic Association vol. 24. 24th Annual Meeting European Prosthodontic Association in Groningen, The Netherlands August 23th -26th 2000.

6a.8. Hędzelek W., Klimberg A., Marcinkowski J.

“Occupational diseases among dentists in comparison with other medical professionals in the province of Poznan, Poland”.

25th Annual Conference of the European Prosthodontic Association and in collaboration with Czech Association of Prosthetic Dentistry and Czech Dental Chamber. Praque September 6-8, 2001.

6a.9. Urbanek-Brychczyńska M., Hędzelek W., Wasiak W.

“Dental alloys – voltamperometric study of the heavy metal ions release”.

25th Annual Conference of the European Prosthodontic Association and in collaboration with Czech Association of Prosthetic Dentistry and Czech Dental Chamber. Praque September 6-8, 2001.

6a.10. Hędzelek W., Gajdus P., Joniak S.

“Mechanical strength of metal and acrylic reinforced palatal plates”.

25th Annual Conference of the European Prosthodontic Association and in collaboration with Czech Association of Prosthetic Dentistry and Czech Dental Chamber. Praque September 6-8, 2001.

6a.11.Kurhańska-Flisykowska A.,Łojewski W.,Hędzelek W.,Sobieska M.,Marciniecka-Hędzelek J.

“Clinical, radiographic and acute phase proteins evaluation of human periodontal defects”.

25th Annual Conference of the European Prosthodontic Association and in collaboration with Czech Association of Prosthetic Dentistry and Czech Dental Chamber. Praque September 6-8, 2001.

6a.12. Muszalski B., Hędzelek W., Joniak S.

“Evaluation of mechanical values of dental cements under impact load”.

25th Annual Conference of the European Prosthodontic Association and in collaboration with Czech Association of Prosthetic Dentistry and Czech Dental Chamber. Praque September 6-8, 2001.

– w The International Journal of Prosthodontics 2, 15, 202, 2002.

6b.1. H

6b.1. Hędzelek W., Gajdus P., Joniak S.

“A study of adhesion of polymethyl methacrylate to silanized aramid fabric Kevlar”.

6b.2. Hędzelek W., Muszalski B., Joniak S.

“Evaluation of the shrinkage phenomenon of selected dental cements”.

– w Acta Stomatologica Croatia vol. 36, Br.3, Str. 293-364 Zagreb, 2002.

6c.1. Hedzelek W., Zagalak R., Mroz B., Biskupski P., Lodygowski T., Wierszycki M., : Numerical and experimental analysis of the influence of the assembling conditions and the tolerance of adapted implantologicaql components on the durability of prosthetic construction

6c.2. Urbanek-Brychczynska M., Hedzelek W., Wasiak W.:

Quantities evaluationof therelease of heavy metal ions: voltamperometric study.

6c.3. Hedzelek W., Muszalski B., Joniak S. :

Comparison of tearing off and impact load resistance of selected phosphate and glassionomer cements.

6c.4. Hedzelek W., Gajdus P., Joniak S.:

The mechanical strength of acrylic palatal plates reinforced with net or bundle of glass fibres.

6c.5. Hedzelek W., Szuminski K., Swidzinski T.:

Evaluation of tension and intensity of electrogalvanical currents between dental alloys and silver amalgam.

Spis publikacji za lata 2007-2010 wg. notowań bibliotecznych

Prace oryginalne

1. Barbara Dorocka-Bobkowska, Anna Szumała-Kąkol, Wiesław Hędzelek.

Charakterystyka wybranych cech grzybów drożdżopodobnych w stomatopatiach protetycznych u chorych na cukrzycę typu 2.
Characteristics of chosen features of yeast-like fungi in denture stomatitis in type 2 diabetes.
Mikol. Lek. 2007 T. 14 nr 1 s. 41-45 il. bibliogr. abstr. streszcz.
 

2. Wiesław Hędzelek, Zdzisław Błaszczak, Piotr Andrysiak, Michał Kaczmarek.

Ocena powierzchni wybranych materiałów protetycznych po aplikacji promieniowania lasera CO2 w różnych warunkach gęstości mocy.
Evaluation of prosthetic materials surface after carbon dioxide laser application in different density conditions.

Protet. Stom. 2007 T. 57 nr 3 s. 192-198 il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
 

3. Agnieszka Marcinkowska, Wiesław Hędzelek, Roman Wachowiak.

Spektrofotometryczna analiza wybranych nieorganicznych i organicznych materiałów stomatologicznych.
Spectroscopic analysis of selected inorganic and organic dental materials.
Protet. Stom. 2007 T. 57 nr 4 s. 281-287 il. bibliogr. streszcz. summ.
 

4. Wiesław Hędzelek, Przemysław Gajdus.

Mechanical strength of an acrylic resin palatal denture base reinforced with a mesh or bundle of glass fibers.
Int. J. Prosthodont. 2007 Vol. 20 nr 3 s. 311-312 tab. bibliogr. abstr.

5. Wiesław Hędzelek, Roman Wachowiak, Agnieszka Marcinkowska, Ludwik Domka.

Infrared spectroscopic identification of chosen dental materials and natural teeth.
Acta Phys. Pol. A 2008 Vol. 114 nr 2 s. 471-484 il. tab. bibliogr. abstr.
Proceedings of the 7th National Meeting of Synchrotron Radiation Users (KSUPS-7) Poznań, Poland, September 24-26, 2007

6. Agnieszka Marcinkowska, Wiesław Hędzelek, Leszek Kubisz, Marlena Gauza.

Wykorzystanie temperaturowej zależności przewodnictwa elektrycznego materiałów stomatologicznych do ich identyfikacji.
The temperature dependence of electrical conductivity as a method for identifying dental materials.
Protet. Stom. 2008 T. 58 nr 3 s. 171-177 il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Praca wygłoszona na XXV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Protetyki PTS, Pogorzelica, 8-10 listopada 2007 r.
 

7. Anna Sójka, Wiesław Hędzelek.

Ocena występowania objawów dysfunkcji narządu żucia w grupie studentów 20-25 lat.
Assesment of the occurence of TMD symptoms in the group of 20-25 year-old students.
Protet. Stom. 2008 T. 58 nr 4 s. 259-266 il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Praca prezentowana na XXV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Protetyki PTS, Pogorzelica, 8-10 listopada 2007 r.
 

8. Justyna Otulakowska-Skrzyńska, Wiesław Hędzelek, Magdalena Łukaszewska, Stefan Włoch.

Ocena kliniczna łączenia kompozytowego olicowania ze strukturą metalową protez stałych metodą Silicoater: 15-letnie obserwacje.
Clinical evaluation of metal-resin interface of fixed dentures veneered according to the Silicoater technique: A 15-year study.
Protet. Stom. 2009 T. 59 nr 1 s. 50-55 il. bibliogr. streszcz. summ.
 

9. Maria Kruszyńska-Rosada, Justyna Otulakowska-Skrzyńska, Karolina Gerreth, Adam Zawadka, Bartosz Liweń, Ewa Gromadzińska-Zapłata, Barbara Lempe, Aneta Adamowicz-Wieszczeczyńska, Wiesław Hędzelek, Maria Borysewicz-Lewicka.

Protetyczne potrzeby lecznicze dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych w Wielkopolsce.
Needs for prosthetic treatment among disabled and chronically ill children in the province of Wielkopolska.
Protet. Stom. 2009 T. 59 nr 2 s. 104-109 tab. bibliogr. streszcz. summ.
 

10. Marlena Gauza, Leszek Kubisz, Wiesław Hędzelek, Agnieszka Marcinkowska. The assessment of dental composite materials and fissure sealants on the basis of the temperature dependence of electrical conductivity.
Pol. J. Environ. Stud. 2009 Vol. 18 nr 1A s. 191-195 il. tab. bibliogr. abstr.
Second Scientific and Educational Conference “State of health of oral cavity and environments conditionals. Achievements of modern dentistry”. Nałęczów, 24th-26th of April 2008.

11. Beata Wiśniewska-Spychała, Jerzy Sokalski, Marek Jemielity, Bartłomiej Perek, Irena Choroszy-Król, Anna Mól, Wiesław Hędzelek, Tomasz Maksymiuk.

Bacterial flora of periodontium in patients with coronary heart disease.
Pol. J. Environ. Stud. 2007 Vol. 16 nr 6C s. 333-336 bibliogr. abstr.
IV International Scientific Symposium “Environmental-Health Risk in Dentistry”. Lublin, 23-24 XI 2007.

12. Beata Wiśniewska-Spychała, Jerzy Sokalski, Marek Jemielity, Bartłomiej Perek, Irena Choroszy-Król, A. Mól, Wiesław Hędzelek, Tomasz Maksymiuk.

Bacterial flora of periodontium in patients with coronary heart disease.
Pol. J. Environ. Stud. 2007 Vol. 16 nr 6D s. 123-126 bibliogr. abstr.
Eastern Allergology-Immunology Meetings. X International Conference of Pneumonologists, Allergologists and Clinical Immunologists and IV Scientific-Training Conference of Nurses. Kazimierz, 27-29th of September 2007.

13. A. Malicka-Soczka, Ludwik Domka, Przemysław Gajdus, Wiesław Hędzelek.

Mechanical characterisation of modified aramid fibres used in dentistry.
Acta Phys. Pol. A 2009 Vol. 115 nr 2 s. 599-601 il. tab. bibliogr. abstr.
Proceedings of the XLII Zakopane School of Physics. Zakopane, May 19-24, 2008.

14. Anna Sójka, Wiesław Hędzelek.

Ocena wpływu szyn okluzyjnych na ruchy w stawach skroniowo-żuchwowych przy pomocy aparatu Arcus digma.
The influence of occlusal splints on TMJ movements using the arcus digma system.
Protet. Stom. 2009 T. 59 nr 2 s. 86-94 il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
 

15. Małgorzata Idzior-Haufa, Wiesław Hędzelek.
The use of bar-supported overdenture in the treatment of edentulous mandible.
II International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists. Poznań, Poland, 20-22 May 2009. Proceedings. [B.m., 2009] s. 73-77 il. bibliogr. abstr.

16. Wiesław Hędzelek, Przemysław Gajdus, Tomasz Niedźwiedzki, Magdalena Łukaszewska,

Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Cz. 1.
Selection of transfer copings and impression techniques using the Osteoplant Implant System as an example. Pt. 1.
Rafał Zagalak.
Protet. Stom. 2010 T. 60 nr 4 s. 273-279 il. tab. bibliogr. streszcz. summ.

17. Barbara Dorocka-Bobkowska, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Bogna Wierusz-Wysocka, Wiesław Hędzelek, Anna Szumała-Kąkol, Ejvind Budtz-Jörgensen.

Candida-associated denture stomatitis in type 2 diabetes mellitus.
Diabetes Res. Clin. Pract. 2010 Vol. 90 nr 1 s. 81-86 il. tab. bibliogr. abstr.

18. Piotr Andrysiak, Wiesław Hędzelek, Zdzisław Błaszczak, Zenon Woźniak.

Możliwość uszkodzenia materiałów złożonych oraz pokrewnych podczas plastyki tkanek miękkich wykonywanej za pomocą promieniowania lasera CO2.
The possibility of damaging of composite and similar materials as a side effect during soft tissue procedures with CO2 laser.
Protet. Stom. 2007 T. 57 nr 5 s. 363-370 il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
 

19. Piotr Andrysiak, Agnieszka Marcinkowska, Leszek Kubisz, Wiesław Hędzelek.

Odpowiedź tworzywa akrylowego na ciągły i impulsowy bodziec temeraturowy.
The response of acrylic materials to constant and impulse temperature stimulus.
Protet. Stom. 2010 T. 60 nr 6 s. 493-500 il. tab. bibliogr. streszcz. summ.

20. Tomasz Łodygowski, Marcin Wierszycki, Krzysztof Szajek, Wiesław Hędzelek, Rafał Zagalak.

Tooth-implant life cycle design.
W: Computer methods in mechanics. Lectures of the CMM 2009. Eds. Mieczysław Kuczma, Krzysztof Wilmanski. Berlin; Heidelberg: Springer, 2010 s. 391-422 il. tab. bibliogr. abstr.
Ser.: Advanced Structured Materials 2010 Vol. 1.

Prace poglądowe

1. Wiesław Hędzelek, Roman Wachowiak, Agnieszka Marcinkowska.

Spektrofotometria w podczerwieni jako metoda pomocnicza w identyfikacji materiałów stomatologicznych.
The infrared spectroscopy as supportive method of identification of dental materials.
Protet. Stom. 2007 T. 57 nr 2 s. 132-137 il. bibliogr. streszcz. summ.
 

2. Agnieszka Ratajczak-Zieleniewska, Dominik Matkowski, Wiesław Hędzelek.

Czynniki wpływające na adaptację pacjenta do protez osiadających.

Factors influencing adaptation to unsupported removable dentures.
Dent. Med. Probl. 2007 Vol. 44 nr 2 s. 259-265 bibliogr. abstr. streszcz.

3. Michał Wawrzyniak, Przemysław Gajdus, Wiesław Hędzelek, Jarosław Plewik.

Łyżki wyciskowe dla bezzębnej żuchwy. Ocena wybranych cech indywidualnych.
Quintessence 2008 T. 16 nr 2 s. 97-102 il. tab. bibliogr. streszcz. summ.

4. Magdalena Łukaszewska, Przemysław Gajdus, Wiesław Hędzelek, Rafał Zagalak.

Rozwój powierzchni wszczepów tytanowych. Przegląd pismiennictwa.
Development of titanium implants surface. Review.
Implantoprotetyka 2009 T. 10 nr 3 s. 24-29 bibliogr. streszcz. summ.

Prace kazuistyczne

1. Dominik Matkowski, Przemysław Gajdus, Wiesław Hędzelek.

Rehabilitacja protetyczna pacjenta po radioterapii okolicy twarzoczaszki – opis przypadku.
Prosthetic rehabilitation of a patient after head and neck radiotherapy – czse report.
Dent. Forum 2007 Vol. 35 nr 2 s. 75-79 il. bibliogr. abstr. streszcz.

2.Stanisław Grajewski, Wiesław Hędzelek, Patryk Szubert, Rafał Zagalak.

Postępowanie naprawcze w przypadku zmęczeniowego pęknięcia śruby centralnej systemu Osteoplant.
Quintessence 2007 T. 15 nr 6 s. 379-382 il. streszcz. summ.

3. Anna Sójka, Wiesław Hędzelek.

Zastosowanie aparatu Arcus digma w diagnostyce i leczeniu bólowej postaci dysfunkcji narządu żucia – opis przypadków.
Application of the Arcus digma system in the diagnosis and treatment of painful TMJ dysfunction: Case reports.
Protet. Stom. 2007 T. 57 nr 6 s. 419-424 il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
 

4. Maciej Koralewski, Joanna Rybka, Agnieszka Marcinkowska, Wiesław Hędzelek.

Leczenie protetyczne pacjentów z rozszczepem podniebienia – opis przypadku.
The prosthetic treatment of patients with cleft palate: a clinical report.
Protet. Stom. 2010 T. 60 nr 6 s. 484-487 il. bibliogr. streszcz. summ.

5. Wiesław Hędzelek, Przemysław Gajdus, Tomasz Niedźwiedzki, Bartosz Leda, Krzysztof Mazan, Rafał Zagalak.

Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Cz. 2. Opis przypadków klinicznych.
Selection of transfer copings and impression techniques using the Osteoplant Implant System as an example. Pt. 2. Case reports.
Protet. Stom. 2010 T. 60 nr 4 s. 280-284 il. streszcz. summ.

Komunikaty i streszczenia zjazdowe

1. Ł. Skrendo, M. Wawrzyniak, Wiesław Hędzelek.

Wykorzystanie urządzenia Periotest S w praktyce stomatologicznej.
IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SALDENT 2007 “Stomatologia praktyczna XXI wieku”. Poznań, 17-19 V 2007. Materiały zjazdowe. [B.m., 2007] s. 42.

2. M. Łukaszewska, O. Schneider, M. Opala, Wiesław Hędzelek.

Paralelometr – urządzenie niezbędne zarówno w klinice jak i w laboratorium.
IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SALDENT 2007 “Stomatologia praktyczna XXI wieku”. Poznań, 17-19 V 2007. Materiały zjazdowe. [B.m., 2007] s. 42.

3. Przemysław Gajdus, D. Matkowski, Wiesław Hędzelek.

Rehabilitacja protetyczna pacjentki po radioterapii okolicy twarzoczaszki.
IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SALDENT 2007 “Stomatologia praktyczna XXI wieku”. Poznań, 17-19 V 2007. Materiały zjazdowe. [B.m.], 2007 s. 41.

4. Justyna Otulakowska-Skrzyńska, D. Grażyna Duda, Wiesław Hędzelek, Tomasz Woziwodzki.

Ocena percepcji smakowej u pacjentów użytkujących protezy całkowite.
IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SALDENT 2007 “Stomatologia praktyczna XXI wieku”. Poznań, 17-19 V 2007. Materiały zjazdowe. [B.m.], 2007 s. 39 5. Wiesław Hędzelek, Roman Wachowiak, Agnieszka Marcinkowska, Ludwik Domka Infrared spectroscopic identification of chosen dental materials and natural teeth.
Synchrotron Radiation in Natural Science 2007 Vol. 6 nr 1-2 s. 47.
7th Polish Meeting of Synchrotron Radiation Users (KSUPS-7) Poznań (Poland), 24-26 September 2007

6. Adrianna Malicka, Ludwik Domka, Przemysław Gajdus, Wiesław Hędzelek.

Modified aramide as reinforcement of acrylic resin.
Synchrotron Radiation in Natural Science 2007 Vol. 6 nr 1-2 s. 45.
7th Polish Meeting of Synchrotron Radiation Users (KSUPS-7) Poznań (Poland), 24-26 September 2007

7. Szymon Rzątowski, Wiesław Hędzelek, Beata Czarnecka.

Comparison of wear resistance of semi-precision attachments.

From metal to glass and polymers. E.P.A. 2007. Athens – Greece, October 11-13, 2007. Final Program & Abstracts. [B.m., 2007] s. 66.

8. Przemysław Gajdus, Wiesław Hędzelek, Adrianna Malicka, Ludwik Domka.

The mechanical strength of acrylic resin reinforced with modified aramic fibres.

From metal to glass and polymers. E.P.A. 2007. Athens – Greece, October 11-13, 2007. Final Program & Abstracts. [B.m., 2007] s. 116.

9. Wiesław Hędzelek, S.Z. Szymon Rzątowski, Beata Czarnecka.

Slide vs. ball precision attachment – evaluation of changes in retention force under cyclic axial load.

Expanding the Horizons of Prosthodontics. 12th Meeting of the International College of Prosthodontists. Fukuoka, Japan, September 5-8, 2007. [B.m., 2007] s. 84.

10. Piotr Andrysiak, Wiesław Hędzelek, Zdzisław Błaszczak.

Scanning electron microscope observations of CO2 laser effects on chosen dental materials.

From metal to glass and polymers. E.P.A. 2007. Athens – Greece, October 11-13, 2007. Final Program & Abstracts. [B.m., 2007] s. 86.

11. Agnieszka Marcinkowska, Wiesław Hędzelek, Roman Wachowiak, Leszek Kubisz, Marlena Gauza.

Rozpoznawanie materiałów stomatologicznych na podstawie wybranych metod fizykochemicznych.

The identification of dental materials on the base of chosen physicochemical methods.

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Inżynieria Stomatologiczna – Biomateriały”. Ustroń, 14-17 VI 2007. [B.m., 2007] s. 54-55. Tekst w jęz. pol. i ang.

12. Beata Wiśniewska-Spychała, Jerzy Sokalski, Marek Jemielity, Bartłomiej Perek, Irena Choroszy-Król, Anna Mol, Wiesław Hędzelek, Tomasz Maksymiuk.

Flora bakteryjna przyzębia u pacjentów z chorobą wieńcową.

Bacterial flora of periodontium in patients with coronary heart disease.

Międzynarodowe Sympozjum Naukowe “Środowiskowe zagrożenia zdrowotne w stomatologii”. Lublin, 23-24 XI 2007. [B.m., 2007] s. 272.

Tekst w j. pol. i ang. 13. Marlena Gauza, Leszek Kubisz, Wiesław Hędzelek, Agnieszka Marcinkowska. Ocena materiałów stomatologicznych z grupy kompozytów i uszczelniaczy bruzd i szczelin na podstawie ich przewodności elektrycznej.

II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii”. Nałęczów, 24-26 IV 2008. [B.m., 2008] s. 279.

14. Jarosław Pospiech, Wiesław Hędzelek, Krzysztof Mazan.

Wpływ konstrukcji implantu na sukces kliniczny – obserwacje własne systemu ScrewPlant.

Implantoprotetyka 2008 T. 9 nr 2 s. 78.

Dni Implantologii OSIS (Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej) Poznań, 6-7 czerwca 2008.

15. Stanisław Grajewski, Wiesław Hędzelek, Jerzy Sokalski, Rafał Zagalak.

Miejsce systemu Osteoplant we współczesnej implantologii.

Implantoprotetyka 2008 T. 9 nr 2 s. 75.

Dni Implantologii OSIS (Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej) Poznań, 6-7 czerwca 2008.

16. Wiesław Hędzelek, Agnieszka Marcinkowska, Leszek Kubisz, Marlena Gauza.

Rozpoznawanie wybranych materiałów stomatologicznych na podstawie badania temperaturowej zależności przewodnictwa elektrycznego.

The identification of chosen dental materials on the base of temperature dependence of electrical conductivity.

Protet. Stom. 2008 T. 58 nr 5 s. 366-367.

XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Wałbrzych – Zamek Książ, 2-4 października 2008.

17. Anna Sójka, Wiesław Hędzelek, Olgierd Schneider.

Porównanie częstości i nasilenia dysfunkcji narządu żucia za pomocą wskaźników Helkimo Ai, Di i Occlusal Index.

The comparison of occurance of TMD by using Helkimo Ai, Di and Occlusal Index.

Protet. Stom. 2008 T. 58 nr 5 s. 336.

XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Wałbrzych – Zamek Książ, 2-4 października 2008.

18. Piotr Andrysiak, Wiesław Hędzelek, Zdzisław Błaszczak.

Odporność na promieniowanie lasera CO2 wybranych materiałów używanych do odbudowy filarów protez stałych.

The resistance to carbon dioxide laser radiation of chosen materials used for fixed dentures’ abutments restorations.

Protet. Stom. 2008 T. 58 nr 5 s. 324-325.

XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Wałbrzych – Zamek Książ, 2-4 października 2008. 19. Wiesław H. Hędzelek, Jerzy Sokalski, Justyna Otulakowska-Skrzyńska, Ewa Gromadzińska-Zapłata, Karolina Gerreth. Prosthetic status and needs of disabled chilren and youth.

J. Disabil. Oral Health 2008 Vol. 9 nr 4 s. 219.

Proceedings of the 19th Congress of the International Association for Disability and Oral Health. Santos, Brazil, October 28-31, 2008.

20. Magdalena Łukaszewska, Wiesław Hędzelek, Rafał Zagalak, Katarzyna Kowalska, Renata Brelińska, Karol Jóźwiak.

Przygotowanie preparatów histologicznych nieodwapnionej kości i implantu tytanowego do oceny procesu osteointegracji.

Preparation of histological specimens of undecalcified bone and titanium implant for evaluation of osseointegration. Protet. Stom. 2009 T. 59 nr 3 s. 159.

XI Kongres Stomatologów Polskich, XXVII Konferencja Sekcji Protetyki PTS, VI Zjazd PTDNŻ, Wrocław, 25-27 VI 2009.

21. Przemysław Gajdus, Wiesław Hędzelek, Rafał Zagalak, Magdalena Łukaszewska.

Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant.

Selection of implant transfers and impression techniques on example of Osteoplant Implant System.

Protet. Stom. 2009 T. 59 nr 3 s. 160.

XI Kongres Stomatologów Polskich, XXVII Konferencja Sekcji Protetyki PTS, VI Zjazd PTDNŻ, Wrocław, 25-27 VI 2009.

22. Anna Sójka, Olgierd Schneider, Wiesław Hędzelek.

Wpływ typu osobowości na występowanie objawów DNŻ.

Influence of type personality in TMD.

Protet. Stom. 2009 T. 59 nr 3 s. 177.

XI Kongres Stomatologów Polskich, XXVII Konferencja Sekcji Protetyki PTS, VI Zjazd PTDNŻ, Wrocław, 25-27 VI 2009.

23. Przemysław Gajdus, Rafał Zagalak, Wiesław Hędzelek.

Instrumentalna analiza stabilizacji wszczepów z zastosowaniem Ostell mentor.

Analysis of implant stabilization using Ostell mentor.

Protet. Stom. 2009 T. 59 nr 3 s. 189.

XI Kongres Stomatologów Polskich, XXVII Konferencja Sekcji Protetyki PTS, VI Zjazd PTDNŻ, Wrocław, 25-27 VI 2009.

24. Michał Wawrzyniak, Maciej Koralewski, Wiesław Hędzelek, Renata Michalska, Jarosław Plewik.

Rehabilitacja narządu żucia dorosłych pacjentów z rozszczepem podniebienia nie leczonych wcześniej protetycznie – opis ptrzypadków.

Rehabilitation of adults0 masticatory system with cleft palate which have never been prostodonticly treated – case studies.

Protet. Stom. 2009 T. 59 nr 3 s. 202.

XI Kongres Stomatologów Polskich, XXVII Konferencja Sekcji Protetyki PTS, VI Zjazd PTDNŻ, Wrocław, 25-27 VI 2009. 25. Justyna Otulakowska-Skrzyńska, Karol Jóźwiak, Wiesław Hędzelek.

Jakościowa mikroanaliza chemiczna powierzchni metalowych wkładów koronowo-korzeniowych pozyskanych z jamy ustnej pacjenta.

Qualitative chemical microanalysis of surfce of metallic post and cores from oral cavity.

Protet. Stom. 2009 T. 59 nr 3 s. 203.

XI Kongres Stomatologów Polskich, XXVII Konferencja Sekcji Protetyki PTS, VI Zjazd PTDNŻ, Wrocław, 25-27 VI 2009.

26. Anna Sójka, Wiesław Hędzelek.

Ocena wpływu szyn okluzyjnych na ruchy w stawach skroniowo-żuchwowych przy pomocy aparatu Arcus digma.

The influence of occlusal splints on TNJ movements using Arcus digma system.

V Zjazd Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia. Kraków, 7-8 XII 2007. Program i streszczenia. [B.m., 2007] s. 28.

27. Małgorzata Idzior-Haufa, Teresa Matthews-Brzozowska, Wiesław Hędzelek.

Wpływ opracowania i trawienia na chropowatość powierzchni szkliwa.

II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii”. Nałęczów, 24-26 IV 2008. [B.m., 2008] s. 363. 28. Małgorzata Idzior-Haufa, Wiesław Hędzelek.

The use of bar-supported overdenture in the treatment of edentulous mandible.

II International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists. Poznań, Poland, 20-22 May 2009. Proceedings. [B.m., 2009] s. 73-77 il. bibliogr. abstr.

29. Beata Wiśniewska-Spychała, Jerzy Sokalski, Wiesław Hędzelek, Stanisław Grajewski, Jacek Putz, Tomasz Maksymiuk.

Niektóre przyczyny niepowodzeń leczenia implantoprotetycznego.

Some causes of failure in dental implant survival.

Implantoprotetyka 2007 T. 8 nr 1-2 s. 71-72.

VII Międzynarodowy Kongres Implantologii Stomatologicznej OSIS-EDI. Mikołajki, 17-19 V 2007.

30. Stanisław Grajewski, Wiesław Hędzelek, Rafał Zagalak, Patryk Szubert.

Możliwości naprawcze w przypadku pęknięcia śruby centralnej w systemie Osteoplant.

The restoration possibilities in case of central screw dumping in Osteoplant system.

Implantoprotetyka 2007 T. 8 nr 1-2 s. 59-60.

VII Międzynarodowy Kongres Implantologii Stomatologicznej OSIS-EDI. Mikołajki, 17-19 V 2007.

31. Anna Sójka, Juliusz Huber, Wiesław Hędzelek, Aleksandra Kulczyk, Joanna Lipiec, Wanda Stryła.

Diagnostyka kliniczna i neurofizjologiczna oraz leczenie protetyczne i kinezyterapeutyczne chorych z objawami dysfunkcji narządu żucia.

Clinical and neurophysiological diagnostics and prosthodontic and kinesiotherapeutic treatment in patients with symptoms of temporomandibular disorders.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Współczesne kierunki rozwoju fizjoterapii i terapii manualnej”. Poznań, 3-4 grudnia 2010. Program i materiały naukowe konferencji. [B.m, 2010] s. 29-30.

32. Piotr Andrysiak, Agnieszka Marcinkowska, Leszek Kubisz, Wiesław Hędzelek.

Odpowiedź tworzywa akrylowego na ciągły i impulsowy bodziec temperaturowy.

The response of acrylic materials to constant and pulse temperature stimulus.

Protet. Stom. 2010 T. 60 nr 5 s. 411.

XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS “Współczesne metody diagnostyczne i lecznicze w rehabilitacji protetycznej”. Rawa Mazowiecka, 14-16 X 2010.

33. Justyna Otulakowska-Skrzyńska, Karol Jóźwiak, Wiesław Hędzelek.

Analiza topograficzna i fazowa przebarwień cementów do osadzania protez stałych pozyskanych z jamy ustnej pacjentów.

Topographic and phase analyses of tarnish effects on luting cements employed for fixed partial dentures taken from patients.

Protet. Stom. 2010 T. 60 nr 5 s. 407-408.

XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS “Współczesne metody diagnostyczne i lecznicze w rehabilitacji protetycznej”. Rawa Mazowiecka, 14-16 X 2010.

34. Michał Wawrzyniak, Wiesław Hędzelek.

Wpływ uzupełnień protetycznych składających się z części metalowych a prądy galwaniczne występujące w jamie ustnej.

The influence of dentures with metal elements on dental galvanism appearance in oral cavity.

Protet. Stom. 2010 T. 60 nr 5 s. 408.

XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS “Współczesne metody diagnostyczne i lecznicze w rehabilitacji protetycznej”. Rawa Mazowiecka, 14-16 X 2010.

35. Maciej Koralewski, Michał Wawrzyniak, Anna Ronij, Wiesław Hędzelek.

Leczenie protetyczne młodocianej pacjentki z wrodzonymi wadami rozwojowymi. Opis przypadku.

The prosthetic treatment of teenage patient with congenital malformations. A case report.

Protet. Stom. 2010 T. 60 nr 5 s. 402.

XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS “Współczesne metody diagnostyczne i lecznicze w rehabilitacji protetycznej”. Rawa Mazowiecka, 14-16 X 2010.

36. Joanna Rybka, Justyna Otulakowska-Skrzyńska, Wiesław Hędzelek.

Ocena przypadków wystąpienia ziarniniaka szczelinowatego u użytkowników protez ruchomych.

Evaluation of acanthoma fissuratum cases in removable denture wearers.

– Protet. Stom. 2010 T. 60 nr 5 s. 395.

XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS “Współczesne metody diagnostyczne i lecznicze w rehabilitacji protetycznej”. Rawa Mazowiecka, 14-16 X 2010.

37. Magdalena Łukaszewska-Kuska, Piotr Krawczyk, Karol Jóźwiak, Rafał Zagalak, Wiesław Hędzelek, Przemysław Gajdus.

Analiza powierzchni nanohydroksyapatytowych wszczepu tytanowego.

Analysis of nanohydroksyapatite coatings on titanium implants.

Protet. Stom. 2010 T. 60 nr 5 s. 396-397.

XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS “Współczesne metody diagnostyczne i lecznicze w rehabilitacji protetycznej”. Rawa Mazowiecka, 14-16 X 2010

38. Bartosz Leda, Tomasz Niedźwiedzki, Tomasz Łukaszewski, Anna Sójka, Wiesław Hędzelek.

Występowanie dysfunkcji narządu żucia w aspekcie wybranych zachowań behawioralnych.

The occurrence of temporomandibular dysfunction in aspects of selected behavioral conduct.

Protet. Stom. 2010 T. 60 nr 5 s. 387-388.

XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS “Współczesne metody diagnostyczne i lecznicze w rehabilitacji protetycznej”. Rawa Mazowiecka, 14-16 X 2010.

39. Szymon Rzątowski, Wiesław Hędzelek, Przemysław Gajdus.

Odporność na zużycie precyzyjnych elementów retencyjnych.

Wear resistance of precision attachments.

Protet. Stom. 2010 T. 60 nr 5 s. 377-378.

XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS “Współczesne metody diagnostyczne i lecznicze w rehabilitacji protetycznej”. Rawa Mazowiecka, 14-16 X 2010.

40. Maciej Koralewski, Wiesław Hędzelek.

Wpływ metody badania urządzeniem Cadiax Compact na zapis kształtu łuku gotyckiego.

The way of the method of examination with the Cadiax Compact on the shape of the Gothic arch.

Protet. Stom. 2010 T. 60 nr 5 s. 360.

XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS “Współczesne metody diagnostyczne i lecznicze w rehabilitacji protetycznej”. Rawa Mazowiecka, 14-16 X 2010.

41. Anna Sójka, Wiesław Hędzelek.

Ocena występowania asymetrii w narządzie żucia na podstawie badania klinicznego i instrumentalnego.

Evaluation of asymmetry in the masticatory system based on clinical and instrumental examination.

Protet. Stom. 2010 T. 60 nr 5 s. 361.

XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS “Współczesne metody diagnostyczne i lecznicze w rehabilitacji protetycznej”. Rawa Mazowiecka, 14-16 X 2010.

42. Wiesław Hędzelek, Małgorzata Idzior-Haufa, Małgorzata Śmielecka, Barbara Dorocka-Bobkowska, Dominik Matkowski, Michał Wawrzyniak, Rafał Ziarkowski.

Subiektywna ocena koloru zębów a metody obiektywne.

The subjective evaluation of the colour of teeth and objective methods.

Protet. Stom. 2010 T. 60 nr 5 s. 378.

XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS “Współczesne metody diagnostyczne i lecznicze w rehabilitacji protetycznej”. Rawa Mazowiecka, 14-16 X 2010

Prace popularno-naukowe

1. Stanisław Grajewski, Wiesław Hędzelek, Jerzy Sokalski, Rafał Zagalak.

Miejsce systemu Osteoplant we współczesnej implantologii.

Implantoprotetyka 2008 T. 9 nr 2 s. 75.

Dni Implantologii OSIS (Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej) Poznań, 6-7 czerwca 2008.

Redakcja czasopism

1. Redaktorzy: Red. nacz.: Eugeniusz Spiechowicz. Kom. red.: [m.in.] Wiesław Hędzelek, Zdzisław Krysiński, Stefan Włoch.

Protetyka Stomatologiczna. Dwumies. Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Sekcja Protetyki PTS.

Wrocław: ZG Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, 2007 T. 57 nr 1-5, 386 s. il. tab. 30 cm, bibliogr. streszcz. summ.

2. Redaktorzy: Red. nacz.: Wiesław Hędzelek. Rada konsult.: [m. in.] Maria Borysewicz-Lewicka, Wiesław Hędzelek, Janina Stopa.

Quintessence. Czasopismo dla lekarzy stomatologów. Dwumies.

Warszawa: Wydaw. Kwintesencja, 2007 T. 15 nr 1-6 396 s. il. tab. 28 cm, bibliogr. streszcz. summ. Zsfassung.

3. Redaktorzy: Red. nacz.: Ryszard Koczorowski. Zast. red.: Jerzy Sokalski. Sekr. red.: Anna Surdacka. Kom. red.: [m.in.] Maria Borysewicz-Lewicka, Przemysław Gabryel, Wiesław Hędzelek, Danuta Kaźmierczak, Zdzisław Krysiński, Leszek Lewandowski, Honorata Limanowska-Shaw, Teresa Matthews-Brzozowska, Paweł Piotrowski, Janina Stopa, Elżbieta Szponar, Stefan Włoch, Witold Woźniak.

Dental Forum. Formerly: Poznańska Stomatologia. Semiannual.

Poznań: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne; Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego, 2007 T. 35 nr 1-2(92, 88) s. il. tab. 29 cm, bibliogr. abstr. streszcz.

4. Redaktorzy: Editor-in-Chief: George A.Zarb. Reviewers: Wiesław Hędzelek

The International Journal of Prosthodontics. Maganement of Patients’ Oral Rehabilitative Needs. Toronto,Ontario, Canada. 2007

5. Redaktorzy: Red. nacz.: Ryszard Koczorowski. Zast. red.: Jerzy Sokalski. Sekr. red.: Anna Surdacka. Kom. red.: [m.in.] Maria Borysewicz-Lewicka, Przemysław Gabryel, Wiesław Hędzelek, Danuta Kaźmierczak, Zdzisław Krysiński, Leszek Lewandowski, Honorata Limanowska-Shaw, Teresa Matthews-Brzozowska, Paweł Piotrowski, Janina Stopa, Elżbieta Szponar, Stefan Włoch, Witold Woźniak.

Dental Forum. Formerly: Poznańska Stomatologia. Semiannual.

Poznań: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne; Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego, 2008 T. 36 nr 1-2(101, 99) s. il. tab. 30 cm, bibliogr. streszcz. summ.

6. Redaktorzy: Red. nacz.: Wiesław Hędzelek. Rada konsult.: [m.in.] Maria Borysewicz-Lewicka, Wiesław Hędzelek, Janina Stopa.

Quintessence. Czasopismo dla lekarzy stomatologów. [Dwumies.]

Warszawa: Wydaw. Kwintesencja, 2008 T. 16 nr 1-6, 399 s. il. tab. 28 cm, bibliogr. streszcz. summ. Zsfassung.

7. Redaktorzy: Editor-in-Chief: George A.Zarb. Reviewers: Wiesław Hędzelek

The International Journal of Prosthodontics. Maganement of Patients’ Oral Rehabilitative Needs. Toronto,Ontario, Canada. 2008

8. Redaktorzy: Red. nacz.: Ryszard Koczorowski. Zast. red.: Jerzy Sokalski. Sekr. red.: Anna Surdacka. Rada nauk.: [m.in.] Maria Borysewicz-Lewicka, Wiesław Hędzelek, Danuta Kaźmierczak, Zdzisław Krysiński, Leszek Lewandowski, Honorata Shaw (nr 1), Teresa Matthews-Brzozowska, Paweł Piotrowski (nr 1), Janina Stopa, Elżbieta Szponar, Stefan Włoch, Witold Woźniak.

Dental Forum. Formerly: Poznańska Stomatologia. Semiannual.

Poznań: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne; Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego, 2009 T. 37 nr 1-2(102, 103) s. il. tab. 30 cm, bibliogr. streszcz. summ.

9. Redaktorzy: Editor-in-Chief: George A.Zarb. Reviewers: Wiesław Hędzelek

The International Journal of Prosthodontics. Maganement of Patients’ Oral Rehabilitative Needs. Toronto,Ontario, Canada. 2009

10. Redaktorzy: Red. nacz.: Ryszard Koczorowski. Sekr. red.: Agata Czajka-Jakubowska. Rada nauk.: [m.in.] Maria Borysewicz-Lewicka, Wiesław Hędzelek, Danuta Kaźmierczak, Zdzisław Krysiński, Leszek Lewandowski, Teresa Matthews-Brzozowska, Jerzy Sokalski, Janina Stopa, Anna Surdacka, Elżbieta Szponar, Stefan Włoch, Witold Woźniak.

Dental Forum. Formerly: Poznańska Stomatologia. Semiannual.

Poznań: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne; Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego, 2010 T. 38 nr 1-2,(116, 112) s. il. tab. 30 cm, bibliogr. streszcz. summ.

11. Redaktorzy: Editor-in-Chief: George A.Zarb. Reviewers: Wiesław Hędzelek

The International Journal of Prosthodontics. Maganement of Patients’ Oral Rehabilitative Needs. Toronto,Ontario, Canada. 2010

Wystąpienia na zebraniach międzykatedralnych i PTS po habilitacji:

“Gnatosonia jako metoda badania narządu żucia”. Międzykatedralne Sympozjum Naukowe, Karłów, 19-21.06.1998r.

Hędzelek W. Zebranie PTS w Pile 23.01.1998r “Uboczne skutki działania niektórych materiałów używanych w leczeniu protetycznym i ortodontycznym”.

Hędzelek W. Zebranie PTS w Bydgoszczy 16.04.1998r “Uboczne skutki działania niektórych materiałów używanych w leczeniu protetycznym i ortodontycznym”.

Hędzelek W. Zebranie Koła Sekcji Protetyki PTS 25.04.1998r w Poznaniu “Alma Gauge System”

Hędzelek W.: Występowanie przebarwienia dziąsła w niektórych przypadkach leczenia stomatologicznego. Zebranie PTS w Poznaniu 17.11.1998r.

Hędzelek W.: Istotne zagadnienia związane z wykonawstwem klinicznym i laboratoryjnym protez całkowitych. Zebranie PTS Zielona Góra 5.03.1999r.

Hędzelek W.: Istotne zagadnienia związane z wykonawstwem klinicznym i laboratoryjnym protez całkowitych. Referat programowy w ramach Sympozjum Jubileuszowego z okazji 40lecia PTS w Koszalinie. Kołobrzeg 9-11.06.2000

Temat jak wyżej:

– 18.11.2000 PTS Opole

– 23.02.2001r. PTS Piła,

– 29.03.2001r. PTS Krosno

– 9.06.2001r. PTS Białystok

– 20.09.2001r. PTS Bydgoszcz

– 15.02.2002r. PTS Rzeszów

– 2.06.2002r. Podlaskie Stowarzyszenie Stomatologów

– 19.01.2002r. PTS Olsztyn – Zatrzaski jako elementy retencyjne protez częściowych

– Zebranie Koła Sekcji Protetyki, Poznań, 2.06.2001r.: Późne powikłanie w leczeniu implantoprotetycznym – opis przypadku

– PTS Piła 12.06.2003r. Nowoczesne technologie w stomatologii – ze zwróceniem uwagi na implantoprotetykę.

– PTS Poznań 11.12.2003r. Możliwości uzupełniania brakujących zębów w różnych sytuacjach klinicznych.

– PTS Koszalin 13.05.2005r. 1. Planowanie protez częściowych ruchomych. 2. Wykonawstwo kliniczne i laboratoryjne protez całkowitych.

– PTS Lublin 21.11.2005r. Istotne elementy w planowaniu protez częściowych ruchomych

– PTS Poznań 19.10.2006r. Leczenie implantoprotetyczne jako element rehabilitacji układu stomatognatycznego.

– PTS Poznań 29.05.2008r. Sz. Rzątowski, W. Hędzelek: Planowanie i wykonawstwo protez bezklamrowych.

INNE Referaty

– 12-13.10.2002 Międzynarodowe Seminarium Quintessenz Popowo k. Warszawy Protetyka dla praktyków. Referat plenarny: Elementy retencyjne – komfortowa alternatywa nowoczesnej protetyki. Zalety – wady – wskazania praktyczne.

– Referat programowy podczas V Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Poznań 18.10.2002r. pt. Nowe możliwości uzupełniania brakujących zębów.

– Referat programowy Hędzelek W., Zagalak R. podczas Dentopolis 2003 Kielce 16.05.2003r. pt. Możliwości uzupełniania brakujących zębów w różnych sytuacjach klinicznych.

– Referat programowy podczas konferencji Podlaskiego Stowarzyszenia Stomatologów Rajgród 18.05.2003r. pt. Estetyka uzupełnień protetycznych ruchomych (zatrzaski, zasuwy, korony teleskopowe itp.).

– Referat podczas V Konferencji Stomatologów Wojskowych Jurata 22-24.05.2003 pt. Corsodyl w leczeniu schorzeń jamy ustnej z uwzględnieniem stomatopatii protetycznych.

– Szkolenie: Włocławskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów 14.06.2003r. Nowoczesna rehabilitacja protetyczna z zastosowaniem protez częściowych ruchomych.

– Referat podczas IV Stomatologicznego Sympozjum Szkoleniowego Ustroń 2003. 13-15.06.2003r. Ustroń. Hędzelek W., Szumiński K., Świdziński T.: Ocena napięć i natężeń prądów elektrogalwanicznych występujących pomiędzy stopami dentystycznymi oraz amalgamatami srebra.

– Referat podczas Międzynarodowego Seminarium Quintessenz Protetyka 2003 18-19.10.2003r. Popowo. Akryl możliwości jego modyfikacji w protezach częściowych i całkowitych. Podścielenia miękkie i twarde. Proste naprawy.

– 6 – godzinne szkolenie z tech. J. Plewikiem na temat Istotnych aspektów wykonawstwa protez całkowitych z uwzględnieniem uzupełnień typu „overdenture”. SPLS Warszawa 20.03.2004r.

– Włocławskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów – szkolenie „Nowe możliwości w projektowaniu protez częściowych podpartych” Ciechocinek 17.04.2004r

– Referat podczas Dentopolis – Festiwal Stomatologii Estetycznej. Kielce 21-23 maj 2004. Wykonawstwo laboratoryjne i kliniczne protez całkowitych i overdenture ze szczególnym uwzględnieniem efektu estetycznego.

– Referat podczas Dentopolis – Festiwal Stomatologii Estetycznej. Kielce 21-23 maj 2004. Nowoczesne koncepcje rozwiązań protetycznych – analiza wybranych przypadków.

– warsztat podczas Dentopolis – Festiwal Stomatologii Estetycznej. Kielce 21-23 maj 2004. Protezy całkowite – technika wycisku czynnościowego.

– Referaty programowe podczas Dentopolis – Festiwal Gwiazd Stomatologii Praktycznej. Kielce 20-22 maj 2005

1. Wykład na początek – Horyzonty trudnej protetyki

2. Optymalne metody wyboru technik i materiałów w protetyce

3. Asysta przy leczeniu protetycznym: krok po kroku (Kongres Asystentek)

-Referat programowy podczas zebrania Podlaskiego Stowarzyszenia Stomatologów Rajgród 11.06.2005r. Zasady protezowania braków skrzydłowych jednostronnych.

– Międzynarodowe Seminarium Quintessenz Protetyka 2005 15-16.10.2005r. Warszawa. Korony, mosty łączyć czy dzielić.

– Referat programowy – Biomechanika w układzie stomatognatycznym. Konferencja Poznań 10.11.2005r. Wybrane problemy medycyny, biomechaniki i metod analizy. Organizowana przez Sekcje Metod Komputerowych Mechaniki i Biomechaniki oraz Sekcję Inżynierii Rehabilitacji Komitetu Rehabilitacji, Nauki o Kulturze Fizycznej i Adaptacji Społecznej PAN

– Prowadzenie kursu dla Towarzystwa Szkolenia Podyplomowego EURODENS Elementy retencyjne stosowane do utrzymania protez częściowych. Lublin 21.11.2005r.

– Referat programowy W. Hędzelek podczas The Israel Society of Prosthodontics Tel Aviv 2-3 March 2006 Employment of dental alloy and metals in oral rehabilitation – selected aspects.

– Referat programowy podczas Dentopolis 2006 – Festiwal Stomatologii Praktycznej. Kielce 12-14 maj 2006. Kompleksowe leczenie uzupełnieniami stałymi i ruchomymi – przypadki kliniczne.

– Referat programowy: Biomechanika jako element istotny w planowaniu uzupełnień protetycznych. Druga Konferencja Wschód – Zachód. Warszawa 10-12.05.2007r.

– Referat programowy podczas Dentopolis 2007 – Festiwal Stomatologii Praktycznej. Kielce 11-13 maj 2007 Uzupełnienia protetyczne braków częściowych – rozwiązania w konkretnych sytuacjach klinicznych

– Referat programowy podczas Dentopolis 2007 – Festiwal Stomatologii Praktycznej. Kielce 11-13 maj 2007: Postępowanie wobec pacjenta roszczeniowego – czy sądowe zagrożenia stają się realne.

– Referaty na terenie Tsurumi University Dental Society 3.09.2007r., Jokohama, Japonia:

1.Slide vs. Ball Precision Attachment – evaluation of changes in retention force under cyclic axial load.

2. Employment of dental alloy and metals in oral rehabilitation – selected aspects.

– Referat programowy II Śląskie Seminarium Protetyczne 29-30.09.2007 Katowice Wycisk czynnościowy jako element gwarantujący końcowy sukces leczenia protezami całkowitymi

– Kurs Medyczny Quintessenz Protetyka i Endodoncja 2007, 12-14.10.2007r. Warszawa. Uzupełnienia stałe i ruchome: biomechanika jako źródło sukcesów i przyczyna niepowodzeń.

-Referat programowy podczas Dentopolis 2008 – Festiwal Stomatologii Praktycznej. Kielce 9-11 maj 2008: Roszczenia pacjenta – jak się bronić? Prawne i administracyjne aspekty prowadzenia praktyki stomatologicznej.

– Referat programowy podczas Dentopolis 2008 – Festiwal Stomatologii Praktycznej. Kielce 9-11 maj 2007: Zasady projektowania uzupełnień braków skrzydłowych.

– Referat programowy podczas Konferencji Podlaskiego Stowarzyszenia Stomatologów Augustów 30-31.05.2008r. Uzupełnienia stałe i ruchome biomechanika jako źródło sukcesów i przyczyna niepowodzeń.

– Referat programowy podczas Konferencji Podlaskiego Stowarzyszenia Stomatologów Augustów 30-31.05.2008r. Wycisk czynnościowy jako element gwarantujący końcowy sukces leczenia protezami całkowitymi

Zebranie Koła Sekcji Protetyki, Poznań, 25.09.2008r Uzupełnienia protetyczne braków częściowych – propozycja leczenia w konkretnych sytuacjach klinicznych z zastosowaniem systemu Implant Direct.

– Referat programowy podczas Kurs Medyczny Protetyka i Endodoncja Warszawa 16-18, 10.2009r. Postępowanie w przypadkach konieczności wymiany protez stałych

Konferencje Naukowe – przewodniczenie sesjom naukowym:

– referat programowy podczas konferencji naukowo-szkoleniowej dla lekarzy dentystów WIL w Zawidowicach 21.11.2009r. Czasowe uzupełnienia protetyczne w różnych sytuacjach klinicznych. Metody bezpośrednie i pośrednie

– referat programowy podczas Szkolenia Medycznego Alternatywy w Stomatologii Poznań 25-28.11.2009 pt.: Postępowanie w rehabilitacji układu stomatognatycznego mające istotny wpływ na sukces terapeutyczny.

a. odbudowa tkanek twardych i miękkich

b. implanty uzupełnienia stałe i ruchome.

– 11.02.2010 PTS Poznań Hędzelek W., Niedźwiecki T.: Dobór transferów i metod wyciskowych celem uzyskania optymalnej odbudowy protetycznej ze szczególnym uwzględnieniem systemu Osteoplant

Konferencje krajowe:

1. Przewodniczenie sesji podczas XV Konferencji Naukowej Sekcji Protetyki PTS Poznań Kiekrz 23-25.05.1996r.

2. Przewodniczenie sesji podczas XVI Konferencji Naukowej Sekcji Protetyki Warszawa 24-26.04.1997r.

3. Przewodniczenie sesji podczas XVII Konferencji Sekcji Protetyki PTS 14-15.05. 1998r. w Szczecinie

4. Przewodniczenie sesji poznańskiej podczas Międzykatedralnego Sympozjum Naukowego w Karłowie 19-21.06.1998r

5. Przewodniczenie sesji podczas IX Konferencji Fundacji AM pt. Aktualności w stomatologii. Poznań 7.11.1998r.

6. Przewodniczenie sesji podczas Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Salmed 99 – Osiągnięcia Stomatologii u progu XXI wieku

7. Przewodniczenie sesjom podczas IX Kongresu Stomatologów Polskich Warszawa 8-10. 04. 1999.

8. Przewodniczenie sesji podczas Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Salmed 2000 cz.II Poznań 22-24.03. 2000

9. Przewodniczenie sesji podczas Ogólnopolskiej-Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Protetyki Poznań-Kiekrz 18-20 maj 2000

10. Przewodniczenie sesji podczas Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Salmed 2001 “Osiągnięcia stomatologii u progu XXI wieku”. 5-6.04.2001 Poznań

11. Przewodniczenie sesjom podczas Wielospecjalistycznego sympozjum stomatologicznego “Diagnostyka, leczenie, rehabilitacja i profilaktyka schorzeń układu stomatognatycznego” Warszawa 19-21.04.2001r.

12. Przewodniczenie sesji podczas I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu żucia. Kazimierz nad Wisłą 18-20.05.2001

13. Przewodniczenie sesji Protetyka podczas VII Zjazdu Zespołów Stomatologicznych CEDE Łódź 13-15. 09. 2001.

14. Przewodniczenie sesji podczas konferencji I Gdańskie Forum Stomatologiczne 2001. Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej. Gdańsk 7-8.12.2001r.

15. Przewodniczenie sesji podczas Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Stomatologii Zachowawczej PTS Endodoncja Saldent Poznań 21-22.03.2002.

16. Przewodniczenie sesji podczas Gdańskiego Forum Stomatologicznego Baltendica 2002. Gdańsk 6-8.06.2002r.

17. Przewodniczenie sesji podczas XX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Protetyki Licheń 14-15. 06. 2002r.

18. Przewodniczenie sesji podczas Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Stomatologii Zachowawczej PTS Biomateriały a środowisko jamy ustnej. Saldent Poznań 21-22.03.2003.

19. Przewodniczenie sesji podczas Forum implantologii – Osteoplant. Poznań 22.03.2003r.

20. Ogólnolpolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Lekarzy Stomatologów Warszawa 10-11.kwietnia 2003.

21. Ogólnopolska XXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Białystok-Rajgród 30-31 maja 2003r.

22. Przewodniczenie sesji protetycznej podczas Gdańskiego Forum Stomatologicznego Baltdentica 2003. Gdańsk 5-7.06.2003r.

23. Przewodniczenie sesji podczas Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Saldent 2004. Poznań 19-20.03.2004r.

24. Przewodniczenie sesji podczas X Kongresu Stomatologów Polskich. Wrocław 22-24 kwietnia 2004

25. Przewodniczenie sesji podczas VI Międzynarodowego Kongresu Implantologii Stomatologicznej OSIS. Jurata, 13-15.05.2004.

26. Przewodniczenie sesji podczas XXII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Protetyki PTS Łagów Lubuski 28-29.05.2004.

27. Przewodniczenie sesji podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej XII Zjazdu Sekcji Stomatologii Dziecięcej PTS. Poznań 2-3.12.2005r.

28. Przewodniczenie sesji podczas . XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Gdańsk 13-14.10.2006.

28. Przewodniczenie sesji podczas Konferencji Biomateriały. Ustroń.

Konferencje zagraniczne:

1. Przewodniczenie sesji naukowej podczas 20th Annual Conference European Prosthodontic Association (EPA) together with the 45th Annual Meeting of the German Prosthodontic Association (DGZPW), Tubingen Germany 19-21.09.1996r.

2. Przewodniczenie sesji podczas Międzynarodowej Konferencji Sekcji Stomatologii Zachowawczej PTS Poznań 9-10.06.1997r.

3. Przewodniczenie sesji podczas 24th Annual Conference of the European Prosthodontic Association and in collaboration with ECG (European College of Gerodontology) Groningen – Holandia 23-26 08 2000.

4. Przewodniczenie sesji (międzynarodowej) pt. Stomatologia Amerykańska VI Zjazd Zespołów Stomatologicznych Łódź 7-9.09.2000

5. Przewodniczenie sesji podczas 25th Annual Conference of the European Prosthodontic Association in collaboration with Czech Association of Prosthetic Dentis牴⁹湡⁤

try and Czech Dental Chamber. Praque September 6-8, 2001.

6. Przewodniczenie sesji podczas 26th Annual Conference of the European Prosthodontic Association in collaboration with Croatian Society of Prosthetic Dentistry. Cavtat-Dubrovnik Croatia September 26-28, 2002.

7. Przewodniczenie sesji podczas . 28th Annual Conference of the European Prosthodontic Association and in collaboration with 14th Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and Implantology Association. Kusadasi Turkey September 16-18, 2004.

8. Przewodniczenie sesji podczas 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association and in collaboration with 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association. Poznań Poland September 1-3, 2005.

9. Przewodniczenie sesji podczas The Israel Society of Prosthodontics Tel Aviv 2-3 March 2006

10. Przewodniczenie sesji podczas 30th Annual Conference of the European Prosthodontic Association London 2-4, November 2006.

11. Przewodniczenie sesji podczas 31th Annual Conference of the European Prosthodontic Association Ateny 11-13, October 200731th Annual Conference of the European Prosthodontic Association Ateny 11-13, October 2007

Prace naukowo-badawcze zastosowane w praktyce:

Zwarcie zębów i jego ocena, z racji praktycznego zastosowania, były i są szczególnym przedmiotem mojego zainteresowania, a zmodyfikowana przeze mnie metoda gnatosoniczna jest użyteczna jako jeden z elementów czynnościowej diagnostyki, nie tylko przy kontroli postępów leczenia lecz także w ocenie stanu narządu żucia. Metoda ta może służyć do oceny zwarcia zębów w diagnozie oraz leczeniu wad zgryzu, parodontopatii i mioatropatii oraz w ocenie zwarcia po leczeniu ortodontycznym, zachowawczym i protetycznym. Badanie gnatosoniczne pozwala prowadzić dokumentację kliniczną.

Praca nad możliwościami oceny powierzchni zwarciowej z zastosowaniem różnych materiałów doprowadziła do opracowania tzw. Pasty korekcyjnej, która znakomicie sprawdza się w kontroli strony dośluzówkowej protez akrylowych, ruchomych. Opracowana receptura została przedstawiona w formie publikacji i stałą się niezbędnym materiałem podczas osadzania protez częściowych, całkowitych oraz u pacjentów pooperacyjnych zarówno w poznańskiej klinice a również w innych jednostkach na terenie

Aktualnie prowadzę wraz swoim zespołem badania związane ze stosowaniem stopów nieszlachetnych w rehabilitacji protetycznej, oceną możliwości wzmacniania protez akrylowych, poprzez zbrojenie ich różnymi metodami oraz staramy się poznać wartość różnych rodzajów cementów dentystycznych używanych w leczeniu uzupełnieniami stałymi.

Aspekty kliniczne związane z obecnością metali w jamie ustnej mają ogromne znaczenie dla zdrowia pacjenta , a określone warianty stosowania kombinacji różnych metali w jamie ustnej pozwalają uniknąć powikłań chorobowych z ich stosowaniem Zdarza się, że w jamie ustnej znajdują się jeszcze wcześniej wykonane wypełnienia amalgamatowe i wtenczas w obecności różnych stopów mogą wystąpić zmiany chorobowe błony śluzowej

Badania dotyczące wzmacniania akrylu służącego do wykonawstwa uzupełnień ruchomych tzn. protez częściowych i całkowitych mają na celu wyjaśnienie możliwości zastosowania Kevlaru w protetyce stomatologicznej – materiału niezwykle rozwiniętego technologicznie i stosowanego w wielu różnych dziedzinach. Jego zastosowanie pozwoli na uniknięcie wielu napraw protez a tym samym oszczędności finansów

Podjęte z zespołem z Politechniki próby in vitro z różnymi rodzajami cementów pozwolą na precyzyjne ich stosowanie, z uwzględnieniem rodzaju i zakresu wykonywanego uzupełnienia. Określenie ich zastosowania pozwoli na prawidłowe gospodarowanie cementami tymczasowymi i ostatecznymi a także wydłuży żywotność wykonanego uzupełnienia stałego

Na bazie prowadzonego leczenia pacjentów pooperacyjnych, opracowano i zaprezentowano a także opublikowano prace poruszające tę tematykę. Pozwolą przeprowadzić optymalną dla poszczególnych sytuacji rehabilitację protetyczną, satysfakcjonującą zarówno pacjenta jak i lekarza

Ostatnie badania związane z analizami komputerowymi dotyczącymi podatności mechanicznej układu śródkostny implant stomatologiczny – filar protetyczny prowadzą do opracowania wszczepu o budowie najbardziej bezpiecznej tzn. nie powodujacego powikłań po wykonanym leczeniu protetycznym. Analizy numeryczne z zastosowaniem programu komputerowego Abakus pozwolają przeprowadzić poza jamą ustną zjawiska obciążenia implantoprotezy i wskazać na możliwe przyszłe uszkodzenie tego uzupełnienia. Program ten umożliwia wprowadzenie kształtów i wymiarów konstrukcji, określenie wartości stałych materiałowych, generację siatki elementów skończonych, opis warunków brzegowych, graficzną prezentację danych, sprawdzenie danych pod względem formalnym itp. Wyniki zostaną uwzględnione przy produkcji poznańskiego systemu implantologicznego Osteoplant.

Zakupiony z prywatnych funduszy Alma Gauge System został wprowadzony ( w formie referatów i publikacji), na teren naszego kraju i do zastosowania własnego w leczeniu protetycznym pacjentów pooperacyjnych. Urządzenie to pozwala zarówno doświadczonym lekarzom ale szczególnie młodym na wykonanie prawidłowych protez ruchomych, oszczędzając zarówno czas własny i pacjenta oraz użyty materiał dentystyczny

Projekty badawcze:

-Grant KBN 4POSE O1718 Sposoby zwiększania wytrzymałości mechanicznej tworzywa polimetakrylanowego stosowanego w wykonawstwie ruchomych protez zębowych. Zakończenie w 2002r.

-Tytuł projektu: Analiza gnatosoniczna zwarcia centrycznego i ekscentrycznego zębów w różnych sytuacjach okluzyjnych.

Rozpoczęto badania w 1988r.

-Tytuł: Badanie czynnościowe zwarcia zębów u pacjentów z progenią

Czas trwania 1996-1997

-Badania mikrobiologiczne, histologiczne i immunologiczne zmienionej chorobowo błony śluzowej jamy ustnej pacjentów użytkujących protezy ruchome.

Czas trwania : 1996-1998r

-1999-2001 Ocena zastosowania wszczepów u pacjentów po operacjach chirurgicznych w obrębie jamy ustnej

-Grant związany ze współpracą AM – Uniwersytet im. A. Mickiewicza PU – II/20 Amalgamat i stopy protetyczne wzajemne reakcje w środowisku sztucznej śliny.

-Grant związany ze współpracą AM – Uniwersytet im. A. Mickiewicza, PU-II/31 – Optymalizacja i badania podatności mechanicznej układu śródkostny implant stomatologiczny – filar protetyczny.

– badania statutowe

Ocena wzmacniania protez akrylowych

Ocena wartości mechanicznych cementów dentystycznych

Badanie uwalniania się jonów metali ze stopów dentystycznych

Aktualny grant tzn. od 2002r. związany jest z analizami komputerowymi podatności mechanicznej układu śródkostny implant stomatologiczny (poznański system implantologiczny Osteoplant) filar protetyczny pt. Badanie numeryczne wytrzymałości mechanicznej implantoprotezy osadzonej na wszczepie Osteoplant.

Aktualnie grant KBN 0480/P01/2007/32 Ocena wpływu zmian konstrukcyjnych na właściwości mechaniczne i biologiczne śródkostnych wszczepów Osteoplant.

Międzynarodowy projekt Chorwacja-Bośnia Hercegowina -Polska

Zatwierdzony przez Ministry of Sciene and Technology of the Republic of Croatia

„Influence of prosthodontic construction and some factors on stomatognatic system” Code 0065014. Główni autorzy Prof. Asja Celebic – Zagreb, prof. Azijada Loncarević-Śuljak Sarajewo, dr hab. Wiesław Hędzelek-Poznań.

Prowadzę wspólne badania dotyczące miękkich materiałów stosowanych do podścielania protez z dr P. Likemanem z Department of Prosthetic Dentistry Guy Hospital Londyn

Grant KBN N403 010 32/0480 Ocena wpływu zmian konstrukcyjnych na właściwości mechaniczne i biologiczne śródkostnych wszczepów OSTEOPLANT

Inna działalność

Jestem członkiem międzynarodowego Zespołu Ekspertów opracowującego specjalizację z protetyki stomatologicznej w Europie. Jego skład:

Specialisation and specialist education in Prosthetic Dentistry in Europe.

Bengt Öwall, LDS, odont dr, dr med hca

Richard Welfare, BDS, LDSb

Pavlos Garefis, LDS, Dr dentc

Wieslaw Hedzelek, LDS, PhD, Dr habd

John Hobkirk, Dr Med hc, PhD, FDS RCS(Eng), FDS RCS(Edin), MIPEM, ILTMe

Flemming Isidor, LDS, dr et lic odontf

Vjekoslav Jerolimov, DDS, M.Sc., PhD, FADMg

Asbjörn Jokstad, LDS, Dr odonth

Warner Kalk, DDS, PhDi

Mats Kronström, LDS, odont drJ

Pieter van der Kuij, DDS, PhDk

Regina Mericske-Stern, LDS, Dr med dent.l

Ignace Naert, LDS, odont drm

Timo Närhi, LDS, odont drn

Krister Nilner,LDS, odont dro

Gregory Polyzois,LDSp

Jürgen Setz, Dr med. dent. Habilq

Atýlla User, LDS, PhDr

Adriaan Zonnenberg, LDSs

Konferencje Naukowe Organizacja

1. Wice-przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

XV Konferencji Naukowej Sekcji Protetyki PTS, Poznań-Kiekrz, 23-25.05.1996r.

– praca w Komisji Naukowej tej Konferencji

2. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Jubileuszowej Konferencji z okazji 45 lecia PTS w Zielonej Górze 17.10.1998r.

3. Praca w Komitecie Organizacyjnym Konferencji Polsko-Amerykańskiej Poznań 8.09.1998r.

4. Komitet naukowy IX Konferencji Fundacji AM pt. Aktualności w stomatologii. Poznań 7.11.1998r.

5. Komitet naukowy Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Salmed 99 – Osiągnięcia Stomatologii u progu XXI wieku. Poznań 23-25.03.1999r.

6. Komitet naukowy IX Kongresu Stomatologów Polskich Warszawa 8-10. 04. 1999

7. Komitet Naukowy Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Salmed 2000 cz.II Poznań 22-24.03. 2000

8. Przewodniczący Ogólnopolskiej-Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Protetyki Poznań- Kiekrz 18-20 maj 2000

9. Komitet Naukowy Ogólnopolskiej-Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Protetyki Poznań-Kiekrz 18-20 maj 2000.

10. Komisja naukowa VI Toruńska Konferencja Stomatologiczna i VI Targi Expodent 2000. 10- 11.11.2000 Toruń.

11. Komisja Naukowa Dentexpo Warszawa 26-28. 04. 2001r.

12. Organizacja III Międzynarodowego Seminarium Quintessenz: Możliwości i granice współczesnej Periodontologii. Popowo 4.05. -06.05.2001r.

13. Organizacja I Międzynarodowej Konferencji Quintessenz. Ból diagnostyka i leczenie. Warszawa 25.05. – 27.05.2001.

14. Organizacja IV Międzynarodowego Seminarium Quintessenz Nowoczesna Endodoncja Popowo k. Warszawy 20-21.10.2001r.

15. Organizacja V Międzynarodowego Seminarium Quintessenz Ryzyko w implantologii Krynica 9-11.11.2001.

16. Komisja naukowa Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Stomatologii Zachowawczej PTS Endodoncja Saldent Poznań 21-22.03.2002.

17. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo- Szkoleniowej Sekcji Protetyki Licheń 14-15. 06. 2002r. Komitet Naukowy tej Konferencji.

18. Organizacja Międzynarodowego Seminarium Quintessenz „Protetyka dla praktyków” 12.13.10.2002 w Popowie

19. Organizacja Międzynarodowego Seminarium Quintessenz „Implantoprotetyka – Kontrowersje i perspektywy” 8-10.11.2002 w Popowie

20. Komisja naukowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Stomatologii Zachowawczej PTS Biomateriały a środowisko jamy ustnej. Saldent Poznań 21-22.03.2003.

21. Komisja naukowa Forum implantologii – Osteoplant. Poznań 22.03.2003r.

22. Komitet naukowy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej dla Lekarzy Stomatologów Warszawa 10-11.kwietnia 2003.

23. Przewodniczący Komitetu Naukowego Ogólnopolskiej XXI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Protetyki PTS. Białystok-Rajgród 30-31 maja 2003r.

24. Organizacja Międzynarodowego Seminarium Quintessenz „Protetyka 2003” 18.-19.10.2003 w Popowie

25. Organizacja Międzynarodowego Seminarium Quintessenz „Implanty Idea-Sztuka-Praktyka” 7-10.11.2003 w Kielcach.

26. Komitet naukowy konferencji 19-20.04.2004 Saldent 2004

27. Komitet naukowy X Kongresu Stomatologów Polskich. Wrocław 22-24 kwietnia 2004

28. Komitet naukowy XXII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Protetyki PTS Łagów Lubuski 28-29.05.2004.

29. Przewodniczący komitetu organizacyjnego XXII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Protetyki PTS Łagów Lubuski 28-29.05.2004.

30. Organizacja Międzynarodowego Seminarium Quintessenz „Implanty 2004 Idea-Sztuka-Praktyka” 11 – 14. 11.2004 w Warszawie.

31. Organizacja Dentopolis 2005 Kielce 20-22.05.2005

32. Komitet naukowy VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Saldent 2005 Nowości Stomatologii Światowej Poznań 20-21 maja 2005r.

33. Komitet naukowy Międzynarodowego Seminarium Quintessenz „Protetyka 2005” 15 – 16. 10.2005 w Warszawie.

34. Komitet Naukowy Konferencji Biomateriały w Ustroniu.

35. Organizacja konferencji Europejskiego Towarzystwa Protetycznego (EPA) w Poznaniu w roku 2005.

36. Komitet naukowy :Druga Konferencja Wschód – Zachód. Warszawa 10-12.05.2007r.

37. Przewodniczący Komitetu Naukowego konferencji Dni implantologii OSIS – Poznań 2008. 5-8.06.2008 Poznań.

Nagrody i odznaczenia, wyróżnienia:

Uzyskałem następujące nagrody:

-Nagroda Rektorska za wyniki egzaminów dyplomowych.

-Nagroda indywidualna Rektora za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 1980/1981 (za pracę doktorską)

-Nagroda indywidualna Rektora za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 1995/1996 (za pracę habilitacyjną)

-Nagroda naukowa PTS za najlepsze prace opublikowane w latach 1993-1994 przyznana 26.04.1996r.

– srebrna odznaka PTS 2001r.

W maju 1996 roku zostałem nagrodzony dyplomem PTS za zajęcie I miejsca za cykl publikacji dotyczących metody gnatosonicznej opublikowanych w 1994 roku.

Wyróżnienie PTS za najlepsze prace opublikowane w latach 1998-1999 przyznane w 26.04.2001r.

Wyróżnienie PTS za pracę opublikowaną w „Protetyce Stomatologicznej” w 2001r. . Hędzelek W., Urbanek-Brychczyńska M., Wasiak W. “Badanie woltamperometryczne ilości uwalnianych jonów metali ciężkich z wybranych stopów dentystycznych”.

Prot. Stom. 2001, LI, 5, 301-304. Przyznane w 2003 roku.

Wyróżnienie PTS za pracę opublikowaną w czasopiśmie „Protetyka Stomatologiczna” w 2004 roku. Hędzelek W., Zagalak R., Łodygowski T., Wierszyki M.: Badania biomechaniczne elementów protetycznych implantów z zastosowaniem metody elementów skończonych. Prot. Stom. 2004, LIV,1,23-29.

Nagroda firmy Ivoclar-Vivadent za najlepszą prezentację pracy (Outstanding presentation) podczas 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association and in collaboration with 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association. Poznań Poland September 1-3, 2005.

Rzątowski Sz., Hędzelek W., Mróz B., Biskupski P.:

The wear of precision attachments under occlusal load – in vitro study.

II nagroda PTS za pracę opublikowaną w Protetyce Stomatologicznej w 2005r.

Sikorska B., Pawełczyk K., Hędzelek W.:

Badanie modyfikowanej powierzchni tytanu metodą spektroskopii elektronów Augera. Prot. Stom. 2005, LV, 1, 62-67.

Nagroda naukowa PTS i Wrigley Oral Heathcare Program 2007 za cykl publikacji z zastosowaniem spektrofotometrii w identyfikacji materiałów stomatologicznych przyznana w 2008 roku.

Nagroda Rektorska – zespołowa – naukowa w roku akademickim 2006-2007.

Nagroda Rektorska – zespołowa – dydaktyczna w roku akademickim 2006-2007.