Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny CANDEO

Obowiązek informacyjny CANDEO:

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Candeo (dalej „My”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Oto dane kontaktowe:
adres e-mail: rodo@candeo.pl
adres pocztowy: CandeoBIS ul. Milczańska 48B, 61-248 Poznań

Skąd pozyskaliśmy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa podczas wywiadu lekarskiego lub wyrażania zgody na zabiegi wykonywane przez CANEDO.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania usług stomatologicznych i RTG, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną: powiadamiania o terminach umówionych wizyt, przypominania o terminach wizyt;
 • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów realizacji wynikającej z Praw Pacjenta oraz Ustawie o Rachunkowości.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu którym jest:

 • prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług jeśli wyrazili Państwo na to zgodę;
 • kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Państwa danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Państwem, a tym samym świadczyć Państwu usługę.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zrealizować usługi. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne. Jakie mają Państwo uprawnienia wobec nas w zakresie przetwarzanych danych? Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas; wycofają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważycie Państwo, że dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziecie Państwo chcieli, aby zostały
 • usunięte; Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
 • Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO).

W jakich sytuacjach mogą się Państwo sprzeciwić wobec przetwarzania Państwa danych?

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy umowy powierzenia. Informacja szczegółowa dostępna jest w siedzibie naszej Kliniki pod podanym wyżej adresem

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (usługi),
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 30 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania do momentu wniesienia przez Państwo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub cofnięcia udzielonej zgody.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Obowiązek informacyjny CANDEO BIS:

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Candeo (dalej „My”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Oto dane kontaktowe:
adres e-mail: rodo@candeo.pl
adres pocztowy: Candeo ul. Bednarska 6, 61-701 Poznań

Skąd pozyskaliśmy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa podczas wywiadu lekarskiego lub wyrażania zgody na zabiegi wykonywane przez CANEDO

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych ?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania usług stomatologicznych i RTG, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną: powiadamiania o terminach umówionych wizyt, przypominania o terminach wizyt;
 • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów realizacji wynikającej z Praw Pacjenta oraz Ustawie o Rachunkowości.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu którym jest:

 • prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług jeśli wyrazili Państwo na to zgodę;
 • kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Państwa danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Państwem, a tym samym świadczyć Państwu usługę.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zrealizować usługi. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

Jakie mają Państwo uprawnienia wobec nas w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas; wycofają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważycie Państwo, że dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziecie Państwo chcieli, aby zostały
 • usunięte; Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
 • Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO).

W jakich sytuacjach mogą się Państwo sprzeciwić wobec przetwarzania Państwa danych?

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy umowy powierzenia. Informacja szczegółowa dostępna jest w siedzibie naszej Kliniki pod podanym wyżej adresem

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (usługi),
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 30 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania do momentu wniesienia przez Państwo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub cofnięcia udzielonej zgody.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.